JUMPGATE OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 27 juni 2023 kl. 10:00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 9:30. Rätt att delta och anmälan Den som vill delta...