Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB
Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021.

Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 juni 2021, dels till bolaget anmält sin avsikt att delta på stämman genom att avge sin poströst enligt anvisning under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast, 21 juni 2021 under adress Jumpgate AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby med angivande av ”årsstämma 2021” eller via e-post till  info@jumpgategames.se.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.jumpgategames.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 juni 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.  Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 16 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.jumpgategames.se. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Jumpgate AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby med angivande av ”årsstämma 2021” eller via e-post till info@jumpgategames.se. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs poströstningen) i dess helhet ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Eventuella frågor om årsstämman eller poströstningsformuläret hänvisas till bolaget på

info@jumpgategames.se

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av minst en justeringsman.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 13. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2022.
 14. Beslut om incitamentprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner
 15. Beslut om incitamentprogram för styrelseledamöter
 16. Beslut om emission av aktier
 17. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Kallelse årsstämma

FULLMAKTSFORMULÄR – Jumpgate AB

Poströstningsformulär – Jumpgate AB.

Jumpgate Warrant Terms Draft Novare 05.28 Board Program

Jumpgate Warrant Terms Draft Novare 05.28 Employee Program

Presentation styrelsekandidat Marcus Jacobs

INVESTOR RELATIONS

Välkommen till Jumpgate AB:s investerarsidor. Bolagets mentor är G&W Fondkommission
This section is only available in Swedish, please contact  ir@jumpgategames.se  with questions and inquiries.

Kontaktpersoner för IR-relaterade frågor:
Don Geyer and Håkan Mattsson
ir@jumpgategames.se
tel: +46705547333

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till info@jumpgategames.se

Styrelse & VD

Viktor Modigh

Styrelseordförande
Antal aktier: 1 435 960

 

Viktor är en entreprenör, investerare och rådgivare med bred kompetens som inkluderar finans, fusioner och förvärv, affärsutveckling och erfarenhet från den kommersiella och legala sidan inom ett antal branscher.

Han är även en erfaren förhandlare och har ett starkt internationellt finansiellt nätverk.

Han har en juris kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

Andra styrelseuppdrag inkluderar den molnbaserade filmkollaborations-plattformen Klash och de norska privata investmentbolagen Minotaurus Energi AS och Urtiven AS.

Martin Ekdal


Styrelseledamot
Antal aktier: 2 024 158

 

 

Martin är en entreprenör med stort kontaktnät inom spelindustrin och innehar en gedigen kompetens inom affärsutveckling, marknadsföring, och försäljning.

Grundare av mjukvarubolaget Donya Labs AB 2006, och innehade där olika positioner såsom VD och försäljningschef fram tills att bolaget köptes av Microsoft (MSFT) 2017.

Filosofie Magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot Affärsekonomi och affärsrätt.

Ägare av Martin Ekdal Invest.

Matthew Wilson

Styrelseledamot
Antal aktier: 512 341

 


Matthew Wilson är ursprungligen från Kanada men bor sedan länge i Helsingfors med sin familj.

Han är sedan ungefär ett år tillbaka grundare och vd för investmentbolaget Wild Sloths OY, som investerar i spelrelaterade bolag.

Innan han startade Wild Sloths arbetade Matthew under 9 år på den ledande finska spelstudion Rovio, där han hade en nyckelroll i bolagets kommersiella framgång och var en av de större aktieägarna tillsammans med sin fru.

Hans positioner inkluderade Head of Marketing för lanseringen av Angry Birds, Head of third party Publishing och Director of Business Development.

Matthew har en gedigen kompetens och erfarenhet av monetarisering av mobilspel och kommersialisering av immateriella rättigheter. Dessutom har han ett omfattande nätverk i spelbranschen.

Harald Riegler

Styrelseledamot

Antal aktier privat & bolag:  4 982 740

 

Harald är en entreprenör och konsult inom spelindustrin, som bor i Wien, Österrike.

Han är uppvuxen i Österrike med svensk mor och talar svenska.

Harald var medgrundare och VD för spelutväcklingsföretaget Purple Lamp Studios, som förvärvades av Embracer Group, och medgrundare i belgiska Neopica, som förvärvades av Nacon Games.

 Idag är Harald VD för sitt konsultföretag Gamedev Consult, där han hjälper bolag i spelbranschen med företagsstrategi, finansiering och organisations- och produktutveckling.

Dessutom var han VD och grundare i Österrikes största spelstudio Sproing i över 15 år, samt partner i den nystartade tyska affärsplattformen för spelindustrin Gamesindustry.network.

Harald arbetar som Chief Product Officer för Jumpgate på konsultbasis.

 

Don Geyer

Styrelseledamot

Antal aktier: 581 321

 

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer.

Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med internationella partner.

Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

Don har arbetat med förvärvsprocessen ur ett globalt perspektiv för den internationella marknaden med fokus på tillväxtpotential.

Ledningsgrupp

Don Geyer

CEO

Verkställande direktör
Chief Executive Officer

 

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer.

Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med internationella partner.

Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

Don har arbetat med förvärvsprocessen ur ett globalt perspektiv för den internationella marknaden med fokus på tillväxtpotential.

Harald Riegler

CPO

Produktansvarig
Chief Product Officer

Harald är en entreprenör och konsult inom spelindustrin, som bor i Wien, Österrike.

Han är uppvuxen i Österrike med svensk mor och talar svenska.

Harald var medgrundare och VD för spelutväcklingsföretaget Purple Lamp Studios, som förvärvades av Embracer Group, och medgrundare i belgiska Neopica, som förvärvades av Nacon Games.

 Idag är Harald VD för sitt konsultföretag Gamedev Consult, där han hjälper bolag i spelbranschen med företagsstrategi, finansiering och organisations- och produktutveckling.

Dessutom var han VD och grundare i Österrikes största spelstudio Sproing i över 15 år, samt partner i den nystartade tyska affärsplattformen för spelindustrin Gamesindustry.network.

Harald arbetar som Chief Product Officer för Jumpgate på konsultbasis.

Håkan Mattsson

CTO

Teknisk chef
Chief Technical Officer

Håkan Mattsson har varit producent, chef samt i styrelsen för en mängd projekt under de senaste tio åren.

Dessa inkluderar kommersiella PC-produkter och mobila produkter så väl som 3D-visualiserings- och simuleringsprojekt i Nanjing, Kina.

Han har även varit föreläsare vid Uppsala universitet i mer än åtta år, där han har hanterat hundratals studentspelprojekt.

Håkan har en examen i spelprogrammering från Uppsala universitet samt en expertexamen i mobilutveckling från den kinesiska provinsen Jiangsu.

Finansiell rapportering

Bolagsstyrning

Jumpgate AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

 

Bolagsordning


Bolagets senast antagna bolagsordning kan laddas hem
Bolagsordning för Jumpgate AB

Revisor

Anton Spinnars och Per-Olov Strand​, auktoriserad revisor,  Finnhammars Revisionsbyrå.

 Marcus Jönsson Vallas, revisorssuppleant ,  Finnhammars Revisionsbyrå.

Listning

Jumpgate AB aktier handlas sedan den 16 September 2016 på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet GATE SME och med ISIN-kod SE0008435044. Per den 31 March  2021 hade bolaget circa 3,100 aktieägare.

Bolagsbeskrivning
Three-Gates-Bokslutskommuniké-Q4-2020

Finansiell Kalender

Delårsrapport januari – mars 2021 (Q1 2021) 2021-05-20
Årsstämma 2021 2021-06-22
Delårsrapport januari – juni 2021 (Q2 2021) 2021-08-19
Delårsrapport januari – september 2021 (Q3 2021) 2021-11-18

 

 

Ägarstruktur

Bolaget har cirka 3,100 aktieägare. De största ägarna i Bolaget per 2021-03-31 och enligt senast kända
förhållanden framgår av nedanstående uppställning.

Aktieägare  Antal aktier Andel (%)
Avanza Pension AB 8 248 234 7,84 %
Minotaurus Energi AS 6 224 661 5,92 %
Harald Riegler 4 980 740 4,73 %
Nordnet Livsforsikring AS 4 543 931 4,32 %
Urtiven AS 3 500 000 3,33 %
Patrick Streppel (Interactive Media & Entertainment GmbH) 3 366 636 3,20 %
F1 Funds AS 3 250 000 3,09 %
Martin Ekdal (privat & via bolag) 2 024 158 1,92 %
Babak Sodmand 2 018 622 1,92 %
RCL Holding AB 2 000 000 1,90 %
Övriga cirka 3,100 aktieägare 65 059 222 61,83 %
Summa: 105 216 204 100%

 

Bolagsordning för Jumpgate AB

§1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Jumpgate AB. Bolaget är publikt (publ).

§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun. Bolagsstämma ska hållas i Visby eller i Stockholm.

§3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och marknadsföring av programvara samt medieproduktion inom it-teknologi med inriktning mot underhållning och härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier eller andelar i bolag med liknande verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 54 400 000 aktier och högst 217 600 000 aktier.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

§9. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och
  koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.