INVESTOR RELATIONS

Välkommen till Jumpgate AB:s investerarsidor. 
This section is only available in Swedish, please contact  ir@jumpgategames.se  with questions and inquiries.

Kontaktpersoner för IR-relaterade frågor:
Don Geyer and Håkan Mattsson
ir@jumpgategames.se
tel: +46705547333

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till info@jumpgategames.se

Styrelse & VD

Viktor Modigh

Viktor Modigh

Styrelseordförande
Antal aktier: 4 268 181

Viktor är en entreprenör, investerare och rådgivare med bred kompetens som inkluderar finans, fusioner och förvärv, affärsutveckling och erfarenhet från den kommersiella och legala sidan inom ett antal branscher.

Han är även en erfaren förhandlare och har ett starkt internationellt finansiellt nätverk.

Han har en juris kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

Andra styrelseuppdrag inkluderar den molnbaserade filmkollaborations-plattformen Klash och de norska privata investmentbolagen Minotaurus Energi AS och Urtiven AS.

 

Martin Ekdal

Martin Ekdal

Styrelseledamot
Antal aktier: 2 059 158

Martin är en entreprenör med stort kontaktnät inom spelindustrin och innehar en gedigen kompetens inom affärsutveckling, marknadsföring, och försäljning.

Grundare av mjukvarubolaget Donya Labs AB 2006, och innehade där olika positioner såsom VD och försäljningschef fram tills att bolaget köptes av Microsoft (MSFT) 2017.

Filosofie Magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot Affärsekonomi och affärsrätt.

Ägare av Martin Ekdal Invest.

 

Andras Vajlok

Andras Vajlok

Styrelseledamot
Antal aktier: 20 295 862

Född: 1971.
Andras har en kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Han är en oberoende investerare och rådgivare till nordiska bolag inom spel och annan digital verksamhet. Han var tidigare CFO på Paradox Interactive med ansvar för Finance, Legal och Investor Relations samt ansvarig för Paradox Interactives börsnotering 2016.
Andras har även internationell erfarenhet som projektansvarig inom IT och som affärsutvecklare samt erfarenhet från NASDAQ OMX Nordic. Andras är styrelseledamot i Paradox Interactive, Unibap, Aldeon, Gifted och Besedo.

 

Markus Windelen

Markus Windelen

Styrelseledamot


Född 1961.

Markus har en masterexamen från universitetet i Bonn. Han är en oberoende spelindustriexpert, strategisk rådgivare för och investerare i europeiska spelbolag.
Markus var tidigare partner i Nordisk Games (Egmont) med ansvar för att identifiera nya investeringsmöjligheter, leda M&A-processer, strukturera arbetet med de nya portföljbolagen efter investering, och som styrelseledamot i respektive bolag rådgiva ledningen om strategi, struktur och arbetsprocesser.
Före arbetet med Nordisk Games arbetade Markus i spelbranschen i Tyskland, Frankrike och Australien med ledande roller i bolag som Atari (Bandai Namco), Gameforge och Six Foot. Markus är en styrelseledamot i Multiscription.

 

Marcus Jacobs

Marcus Jacobs

Styrelseledamot
Antal aktier: 9 880 572

Marcus är en Stockholmsbaserad industriveteran och investerare, som tjänstgör som Chief Commercial Officer på Embark Studios.

Han var medlem i den exekutiva ledningsgruppen på King Digital  2012-2019, där han bland annat var ansvarig för Candy Crush-studion.

Höjdpunkter från perioden inkluderar tillväxten från 100 till 2 000 personer, börsnoteringen 2014 och uppköpet av King från ActivisionBlizzard för 6 miljarder USD 2016.

 

Ledningsgrupp

Harald Riegler

Harald Riegler

CEO
Verkställande direktör
Chief Executive Officer

Harald är en entreprenör och konsult inom spelindustrin, som bor i Wien, Österrike.

Han är uppvuxen i Österrike med svensk mor och talar svenska.

Harald var medgrundare och VD för spelutväcklingsföretaget Purple Lamp Studios, som förvärvades av Embracer Group, och medgrundare i belgiska Neopica, som förvärvades av Nacon Games.

Dessutom var han VD och grundare i Österrikes största spelstudio Sproing i över 15 år, samt partner i den nystartade tyska affärsplattformen för spelindustrin Gamesindustry.network.

Florian Bohn

Florian Bohn

COO/CFO
Chief  Operating Officer
Chief Financial Officer

Florian is a Munich-based entrepreneur with a broad and strong background building organisations. He joined Jumpgate as its COO/CFO.

Before joining Jumpgate, Florian served for several years as the CEO of Travian Games, a major German online games firm (100+ Employees, creator of the now classic browser game „Travian“ and many others). In additional career stations, he recently worked as finance director, overseeing around 500M€ in assets, and turned around a facility business with hundreds of employees.

Before, he had also successfully managed a startup incubator in the IT environment.

Don Geyer

Don Geyer

CBDO
Chef Affärsutveckling
Chief Business Development Officer

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer.

Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med internationella partner.

Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

Don har arbetat med förvärvsprocessen ur ett globalt perspektiv för den internationella marknaden med fokus på tillväxtpotential.

Patrick Streppel

Patrick Streppel

CPO
Chief  Product Officer

Patrick is a serial entrepreneur and executive with more than 15 years of experience in the games industry.

 As Member of the Executive Board of gamigo AG Patrick was responsible for Business Development, Product Management, Production and Marketing. Patrick was hands-on with some of the most successful F2P MMOs in Europe.

 Patrick led for nearly three years the business development department of Gameforge AG, one of the largest European online game publishers.

 In 2015 Patrick founded gameXcite GmbH – now a Jumpgate subsidiary.

Håkan Mattsson

Håkan Mattsson

CTO
Teknisk chef
Chief Technical Officer

Håkan Mattsson har varit producent, chef samt i styrelsen för en mängd projekt under de senaste tio åren.

Dessa inkluderar kommersiella PC-produkter och mobila produkter så väl som 3D-visualiserings- och simuleringsprojekt i Nanjing, Kina.

Han har även varit föreläsare vid Uppsala universitet i mer än åtta år, där han har hanterat hundratals studentspelprojekt.

Håkan har en examen i spelprogrammering från Uppsala universitet samt en expertexamen i mobilutveckling från den kinesiska provinsen Jiangsu.

Finansiell rapportering

Bolagsstyrning

Jumpgate AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

 

Bolagsordning


Bolagets senast antagna bolagsordning kan laddas hem
Bolagsordning för Jumpgate AB

Revisor

Göteborgs Revision KB – Stefan Kylebäck

Listning

Jumpgate AB aktier handlas sedan den 16 September 2016 på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet GATE SME och med ISIN-kod SE0008435044. Per den 31 Mars 2024 hade bolaget circa 3,000 aktieägare.

Bolagsbeskrivning
Jumpgate AB Delårsrapport Q1 2024

Bolagsstämma

Bolagsstämma 18 Juni, 2024

Tidigare bolagsstämmor

Ekonomiska rapporter

Analytikersrapport

Finansiell Kalender

Årsstämma 2024 2024-06-18
Delårsrapport januari – juni 2024 (Q2 2024) 2024-08-28
Delårsrapport januari – september 2024 (Q3 2024) 2024-11-21

 

 

Ägarstruktur

Bolaget har cirka 3,000 aktieägare. De största ägarna i Bolaget per 2024-03-31 och enligt senast kända
förhållanden framgår av nedanstående uppställning.

Aktieägare  Antal aktier Andel (%)
Avanza Pension  4 5 395 125 9,43%
Clearstream Banking S.A 3 5 065 397 7,29%
Infundo AB  24 109 090 5,01%
Jimmy Jönsson  23 478 018 4,88%
Andras Vajlok (privat & via KF)  20 295 862 4,22%
Kirk Lenke 20 099 285 4,18%
Stefan Wennergren  1 7 610 000 3,66%
Nordnet Livsforsikring AS 1 5 199 964 3,16%
F1 Funds AS  14 971 176 3,11%
Minotaurus Energi AS  1 0 930 464 2,27%
Jesper Håkansson 1 0 220 000 2,12%
Urtiven AS  1 0 050 000 2,09%
Harald Riegler 9 934 996 2,06%
Marcus Jacobs 9 8 80 572 2,05%
Swedbank Försäkring 8 657 543 1,80%
ATO Consulting GmbH 8 471 590 1,76%
Ballista AS  7 035 444 1,46%
Thomas Friedmann 6 558 611 1,36%
Thomas Häuser 6 558 611 1,36%
Thorsten Kneisel 6 558 611 1,36%
UBS Switzerland AG  5 570 612 1,16%
Övriga cirka 3 000 aktieägare 1 70 197 086 35,36%
Summa: 4 81 27 7 445 100%

 

Bolagsordning för Jumpgate AB

§1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Jumpgate AB. Bolaget är publikt (publ).

§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun. Bolagsstämma ska hållas i Visby eller i Stockholm.

§3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och marknadsföring av programvara samt medieproduktion inom it-teknologi med inriktning mot underhållning och härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier eller andelar i bolag med liknande verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 54 400 000 aktier och högst 217 600 000 aktier.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

§9. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och
  koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.