INVESTOR RELATIONS

Välkommen till Jumpgate AB:s investerarsidor. Bolagets mentor är G&W Fondkommission
This section is only available in Swedish, please contact  ir@jumpgategames.se  with questions and inquiries.

Kontaktpersoner för IR-relaterade frågor:
Don Geyer and Håkan Mattsson
ir@jumpgategames.se
tel: +46705547333

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till info@jumpgategames.se

Styrelse & VD

Viktor Modigh

Styrelseordförande
Antal aktier: 2 250 000

Viktor är en entreprenör, investerare och rådgivare med bred kompetens som inkluderar finans, fusioner och förvärv, affärsutveckling och erfarenhet från den kommersiella och legala sidan inom ett antal branscher.

Han är även en erfaren förhandlare och har ett starkt internationellt finansiellt nätverk.

Han har en juris kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

Andra styrelseuppdrag inkluderar den molnbaserade filmkollaborations-plattformen Klash och de norska privata investmentbolagen Minotaurus Energi AS och Urtiven AS.

Martin Ekdal

Styrelseledamot
Antal aktier: 2 059 158

Martin är en entreprenör med stort kontaktnät inom spelindustrin och innehar en gedigen kompetens inom affärsutveckling, marknadsföring, och försäljning.

Grundare av mjukvarubolaget Donya Labs AB 2006, och innehade där olika positioner såsom VD och försäljningschef fram tills att bolaget köptes av Microsoft (MSFT) 2017.

Filosofie Magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot Affärsekonomi och affärsrätt.

Ägare av Martin Ekdal Invest.

Matthew Wilson

Styrelseledamot
Antal aktier: 547 341

Matthew Wilson är ursprungligen från Kanada men bor sedan länge i Helsingfors med sin familj.

Han är sedan ungefär ett år tillbaka grundare och vd för investmentbolaget Wild Sloths OY, som investerar i spelrelaterade bolag.

Innan han startade Wild Sloths arbetade Matthew under 9 år på den ledande finska spelstudion Rovio, där han hade en nyckelroll i bolagets kommersiella framgång och var en av de större aktieägarna tillsammans med sin fru.

Hans positioner inkluderade Head of Marketing för lanseringen av Angry Birds, Head of third party Publishing och Director of Business Development.

Matthew har en gedigen kompetens och erfarenhet av monetarisering av mobilspel och kommersialisering av immateriella rättigheter. Dessutom har han ett omfattande nätverk i spelbranschen.

Harald Riegler

Styrelseledamot
Antal aktier privat & bolag:  5 255 740

Harald är en entreprenör och konsult inom spelindustrin, som bor i Wien, Österrike.

Han är uppvuxen i Österrike med svensk mor och talar svenska.

Harald var medgrundare och VD för spelutväcklingsföretaget Purple Lamp Studios, som förvärvades av Embracer Group, och medgrundare i belgiska Neopica, som förvärvades av Nacon Games. 

Dessutom var han VD och grundare i Österrikes största spelstudio Sproing i över 15 år, samt partner i den nystartade tyska affärsplattformen för spelindustrin Gamesindustry.network.

Marcus Jacobs

Styrelseledamot
Antal aktier: 2 810 714

Marcus är en Stockholmsbaserad industriveteran och investerare, som tjänstgör som Chief Commercial Officer på Embark Studios.

Han var medlem i den exekutiva ledningsgruppen på King Digital  2012-2019, där han bland annat var ansvarig för Candy Crush-studion.

Höjdpunkter från perioden inkluderar tillväxten från 100 till 2 000 personer, börsnoteringen 2014 och uppköpet av King från ActivisionBlizzard för 6 miljarder USD 2016.

Don Geyer

Styrelseledamot
Antal aktier: 646 321

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer.

Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med internationella partner.

Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

Don har arbetat med förvärvsprocessen ur ett globalt perspektiv för den internationella marknaden med fokus på tillväxtpotential.

Ledningsgrupp

Don Geyer

CBDO

Chef Affärsutveckling
Chief Business Development Officer

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer.

Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med internationella partner.

Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

Don har arbetat med förvärvsprocessen ur ett globalt perspektiv för den internationella marknaden med fokus på tillväxtpotential.

Harald Riegler

CEO

Verkställande direktör
Chief Executive Officer

Harald är en entreprenör och konsult inom spelindustrin, som bor i Wien, Österrike.

Han är uppvuxen i Österrike med svensk mor och talar svenska.

Harald var medgrundare och VD för spelutväcklingsföretaget Purple Lamp Studios, som förvärvades av Embracer Group, och medgrundare i belgiska Neopica, som förvärvades av Nacon Games.

Dessutom var han VD och grundare i Österrikes största spelstudio Sproing i över 15 år, samt partner i den nystartade tyska affärsplattformen för spelindustrin Gamesindustry.network.

Håkan Mattsson

CTO

Teknisk chef
Chief Technical Officer

Håkan Mattsson har varit producent, chef samt i styrelsen för en mängd projekt under de senaste tio åren.

Dessa inkluderar kommersiella PC-produkter och mobila produkter så väl som 3D-visualiserings- och simuleringsprojekt i Nanjing, Kina.

Han har även varit föreläsare vid Uppsala universitet i mer än åtta år, där han har hanterat hundratals studentspelprojekt.

Håkan har en examen i spelprogrammering från Uppsala universitet samt en expertexamen i mobilutveckling från den kinesiska provinsen Jiangsu.

Patrick Streppel

CPO

Chief publishing Officer

Patrick är en serieentreprenör och VD med mer än 15 års erfarenhet inom spelindustrin.

Efter avslutad examen i mediehantering började han sin karriär på Bertelsmann AG och Axel Springer SE, för att sedan omvandla den tidigare spelnyhet och granskningsportalen Gamingo, till en global Free to Play Online Games Publisher.

Som ledamot i styrelsen för Gamigo AG med ansvar för affärsutveckling, produktledning, produktion och marknadsföring hade Patrick några av de mest framgångsrika F2P MMO:erna i Europa.

Efter att ha lämnat Gamigo startade Patrick IME GmbH, som tillhandahåller konsult- och spelpubliceringstjänster till internationella media och spelföretag såsom  Deutsche Telekom, Tilting Point, Joycity, Nival och Bandai Namco Games.

I nästan tre år ansvarade och ledde affärsutvecklingsavdelningen för Gameforge AG, ett av de största europeiska onlinespelutgivarna där han licenserade Steam Top 10-hit ”Swords of Legends Online” samtidigt som han etablerade nya distributionskanaler.

År 2015 grundade Patrick gameXcite GmbH, ett litet indiespelutgivare baserat i Hamburg som senare förvärvade rättigheterna till Asterix & Friends och startade egen in-house produktion. För närvarande är Patrick Chief Publishing Officer för Jumpgate AB och VD för gameXcite – nu ett Jumpgate -dotterbolag.

Finansiell rapportering

Bolagsstyrning

Jumpgate AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

 

Bolagsordning


Bolagets senast antagna bolagsordning kan laddas hem
Bolagsordning för Jumpgate AB

Revisor

Anton Spinnars och Per-Olov Strand​, auktoriserad revisor,  Finnhammars Revisionsbyrå.

 Marcus Jönsson Vallas, revisorssuppleant ,  Finnhammars Revisionsbyrå.

Listning

Jumpgate AB aktier handlas sedan den 16 September 2016 på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet GATE SME och med ISIN-kod SE0008435044. Per den 30 September 2022 hade bolaget circa 2,200 aktieägare.

Bolagsbeskrivning
Jumpgate AB Delårsrapport Q1 2022

Bolagsstämma

Tidigare bolagsstämmor

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2021 2022-02-17
Delårsrapport januari – mars 2022 (Q1 2022) 2022-05-19
Årsstämma 2022 2022-06-21
Delårsrapport januari – juni 2022 (Q2 2022) 2022-08-18
Delårsrapport januari – september 2022 (Q3 2022) 2022-11-17

 

 

Ägarstruktur

Bolaget har cirka 2,200 aktieägare. De största ägarna i Bolaget per 2022-09-30 och enligt senast kända
förhållanden framgår av nedanstående uppställning.

Aktieägare  Antal aktier Andel (%)
Nordnet Livsforsikring AS 10 457 927 7,30%
Avanza Pension AB 9 553 809 6,67%
Minotaurus Energi AS 6 385 009 4,46%
Harald Riegler 5 255 740 3,67%
F1 Funds AS 4 990 392 3,48%
Urtiven AS 4 464 906 3,12%
Ålandsbanken ABP 3 896 903 2,72%
Familjen Junzell 3 861 292 2,70%
Patrick Streppel (via bolag) 3 366 636 2,35%
Clearstream Banking S.A. 2 975 000 2,08%
Marcus Jacobs 2 810 714 1,96%
Babak Sodmand 2 312 458 1,61%
Tiveden AS 2 250 000 1,57%
Stefan Wennergren 2 200 000 1,54%
Martin Ekdal (privat & via bolag) 2 059 158 1,44%
Övriga cirka 2 200 aktieägare 76 431 028 53,35%
Summa: 143 270 972 100%

 

Bolagsordning för Jumpgate AB

§1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Jumpgate AB. Bolaget är publikt (publ).

§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun. Bolagsstämma ska hållas i Visby eller i Stockholm.

§3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och marknadsföring av programvara samt medieproduktion inom it-teknologi med inriktning mot underhållning och härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier eller andelar i bolag med liknande verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 54 400 000 aktier och högst 217 600 000 aktier.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

§9. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och
  koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.