Kallelse till årsstämma i Three Gates AB

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 14.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd...