• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 4 033 TSEK (588 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 220 TSEK (-1 410 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 298 TSEK (-1 870 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,38 SEK) under perioden.
  • Den 23 januari lanserades Project Blue Book: Hidden Mysteries i Nordamerika.
  • Den 27 mars mjuklanserades Atari Asteroids Star Pilot i Kanada, Storbritannien och Filippinerna.
  • Efter perioden har extra bolagsstämma hållits för minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt förändring av aktiekapitalets gränser.
  • Efter perioden har en finansiering på totalt ca 19,3 MSEK genomförts, bestående av en riktad emission på ca 5,4 MSEK, en kvittningsemission på ca 8,6 MSEK samt upptagande av ett lån på ca 5,3 MSEK med konverteringsmöjlighet.
  • Efter perioden har ca 65,7 % av aktierna i den tyska spelstudion Tivola Games förvärvats.

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Kommentar till delårsrapporten

Det är mycket glädjande att kunna konstatera att finansieringen äntligen är i hamn och förvärvet av majoriteten av Tivola Games är genomfört. Efter detta transformativa förvärv är Three Gates AB numera inte bara en enskild spelstudio, utan en koncern som i skrivande stund omfattar studion i Visby och anrika Tivola i Hamburg.

Det första kvartalet har för moderbolaget varit fortsatt fokuserat på utveckling med begränsad omsättning som följd, medan Tivola har haft en mycket fin start på 2020, vilket resulterat i en omsättning för koncernen på strax över 4 mkr. För Tivola innebär kvartalet en omsättningsökning på 27 % jämfört med Q4 -2019, en ökning med 6 % jämfört med Q1 -2019 och imponerande +45 % i mars 2020 jämfört med mars 2019. Något av den positiva utvecklingen ska rimligtvis tillskrivas det ökade spelandet till följd av Corona-krisen, men med det sagt vet vi att Tivola-teamet har gjort en mycket bra och fokuserad insats med att engagera spelarna och aktivt arbeta med den befintliga portföljen.

Den nyligen meddelade finansieringen tillför ca 5,3 mkr i rörelsekapital till moderbolaget genom riktad emission och 5,3 mkr från ett konvertibellån som går in som en kapitalinjektion i Tivola, samtidigt som vi genom kvittningsemission får bort skulder på ca 8,6 mkr. Till det kommer de föreslagna teckningsoptionerna i två serier till till investerarna och fordringsägarna som deltar i finansieringen, samt distributionen av vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare. Sammantaget innebär det att koncernen är fullt finansierad, inklusive köpeskillingen och de resterande kapitalinjektionerna i Tivola i november i år och februari 2021, förutsatt att teckningsoptionerna samt konveringsmöjligheten i konvertibellånet utnyttjas i höst. I skrivande stund är optionerna och konvertibeln in the money med god marginal.

Utbrottet av Covid-19 påverkar bolaget på olika sätt. En positiv effekt för spelbranschen är som ovan nämnt att spelandet har ökat under krisen. Samtidigt tar pågående processer med samarbetspartners längre tid än under normala omständigheter. Bolagets kontor är öppet, men merparten av personalen arbetar hemifrån tillsvidare.

Som tidigare har kommunicerats har personalstyrkan i Visby reducerats och vi fortsätter att skära ner i kostnaderna där vi kan. Fokus för teamet på Gotland ligger på att arbeta vidare med lanseringarna av Project Blue Book: Hidden Mysteries och Atari Asteroids: Star Pilot, samt att stödja Tivola med live-ops, spelar-engagemang och monetarisering, där vi ser stor potential i att få ut mer av Tivolas befintliga portfölj.

2020 kommer att vara ett år där Tivola gör en fokuserad satsning vid sidan av arbetet med den befintliga spelportföljen och investerar i utveckling av nya produkter med hjälp av kapitalinjektionerna från Three Gates enligt förvärvsavtalet.  Vi kommer att återkomma med mer information om planerade lanseringar framöver.

Vi ser också många intressanta möjligheter i den nuvarande marknaden som präglas av god försäljning för många kollegor i branschen, men samtidigt ett utmanande klimat för bolag med finansieringsbehov. Vi utvärderar därför fortlöpande ytterligare investeringsmöjligheter.

Don Geyer

VD, Three Gates AB

 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 klockan 10:00 CEST.

 

Delårsrapport Q1 2020 TGAB