Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades måndagen den 15 juni 2020 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för extra bolagsstämma. Stämmans beslut framgår av bifogad stämmokommuniké.

Kommentar till extrastämman:

 Så som tidigare har meddelats i pressmeddelanden 14 maj och 15 maj genomför Three Gates AB en finansiering bestående av riktad emission på ca 5,4 mkr, en kvittning av skulder på ca 8,6 mkr samt ett lån med konverteringsrätt på 5,3 mkr. Som en del av finansieringen har styrelsen även föreslagit dagens extra bolagsstämma att besluta om en riktad emission av två serier av vederlagsfria teckningsoptioner riktade till deltagarna i den riktade emissionen samt kvittningsemissionen (se bifogad kommuniké för närmare detaljer).

Villkoren för teckningsoptionerna är teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden med minimikurs 0,70 kr och maxkurs 1,20 kr. Teckningsperioden är 15 juni til 15 juli för den första teckningsoptionen (teckningsoption juni/juli) och september månad för den andra teckningsoptionen (TO1).

Vidare har styrelsen föreslagit att kompensera befintliga aktieägare för utspädningen i samband med finansieringen genom en utdelning av vederlagsfria teckningsoptioner juni/juli & TO1 (för varje sex (6) aktier erhålls vederlagsfritt en (1) teckningsoption juni/juli och en (1) TO1 (1:6)).

Då hela finansieringsprocessen försenats rejält på grund av den pågående pandemin och även handläggningstiden hos medverkande aktörer är längre än normalt, så har det inte varit möjligt att få allt på plats för att boka in den första serien av teckningsoptioner hos Euroclear. Mot bakgrund av detta har styrelsen valt att återkalla förslaget i punkt 9 i dagens extrastämma, som avser vederlagsfria teckningsoptioner som ska distribueras till samtliga ägare. I stället avser styrelsen att använda det bemyndigande att emittera teckningsoptioner som föreslagits inför årsstämman 30 juni till att emittera teckningsoptioner till samtliga ägare på de villkor som anges under TO1 ovan. Antalet teckningsoptioner kommer då i stället att utökas. Styrelsen kommer att återkomma i närtid med exakt omfattning av programmet, samt avstämningsdag för att erhålla teckningsoptionerna.

Press Release Kommuniké extrastämma 15 juni -20

 För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 klockan 18:15 CEST.