DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I JUMPGATE AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Jumpgate AB (”Jumpgate” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 9 maj 2024 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 27 juni 2023, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 28,6 MSEK (”Företrädesemissionen”). Jumpgate meddelar idag att teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds idag den 22 maj 2024. Bolaget meddelar vidare att ett informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen (”Informationsmemorandumet”) har upprättats och offentliggjorts av Bolaget. Bolaget meddelar även att det i Informationsmemorandumet presenteras nya finansiella mål avseende Bolagets intäkter som tidigare inte har offentliggjorts av Bolaget.

Teckningsperiod

Idag, den 22 maj 2024, inleds teckningsperioden i Företrädesemissionen som offentliggjordes av Bolaget den 9 maj 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 22 maj 2024 till och med den 5 juni 2024. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 5 juni 2024.

Offentliggörande av Informationsmemorandum

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar har idag, den 22 maj 2024, offentliggjorts och finns tillgängligt på Jumpgates huvudkontor samt på Bolagets (www.jumpgategames.se), Nordic Growth Market (www.ngm.se), Nordicap Corporate Finance (www.nordicap.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Ett hundra (100) teckningsrätter berättigar till teckning av nittionio (99) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen.
  • Teckningskursen är fastställd till 0,06 SEK per nyemitterad aktie.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Jumpgate cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader.
  • I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK motsvarande cirka 22,7 procent av Företrädesemissionen, har erhållits från befintliga investerare med stor branscherfarenhet, däribland Jimmy Jönsson, Susana Meza Graham (genom bolag), F1 Funds AS, F2 Funds AS och Infundo AB (som kontrolleras av Viktor Modigh och Marcus Jacobs).
  • Därutöver har har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, däribland Jimmy Jönsson, Alexander Ivarsson, F2 Funds AS och Nowo Global Fund, ingått garantiåtaganden om cirka 22,1 MSEK, motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

Tidplan för Företrädesemissionen

 

22 maj – 31 maj 2024 Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME
22 maj – 5 juni 2024 Teckningsperiod
22 maj 2024 – till registrering vid Bolagsverket Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 22 maj fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 26 2024.
Omkring den 10 juni 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Nya finansiella mål avseende Bolagets intäkter som återfinns i Informationsmemorandumet

I Informationsmemorandumet har Bolaget inkluderat uppgifter om framtida finansiella mål som Bolaget inte tidigare offentliggjort. Jumpgate hade under det första kvartalet 2024 intäkter om cirka 16,2 MSEK. Den finansiella målsättningen är att uppnå ett månatligt rörelseresultat om cirka 0,8 – 1,2 MSEK i slutet av 2024. De finansiella målen har sammanställts och utarbetats på grundval som är jämförbara med Jumpgates historiska finansiella information och är förenliga med de redovisningsprinciper som Jumpgate tillämpar men har inte reviderats av Bolagets revisor. 

De finansiella målen bygger på en fortsatt framgångsrik utveckling av Bolagets affärsutvecklingspipeline. Pipelinen inkluderar en slutgiltig signering av ett ännu oannonserat projekt som Tivola och Funatics för närvarande arbetar med där Jumpgate förväntar sig kunna säkra full projektfinansiering. Vidare är de finansiella målen baserade på att Jumpgate ingår ett förlagspartnerskap för Battle Castles, alternativt ett work-for-hire projekt av liknande storlek, under slutet av Q2 2024. 

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) är finansiell rådgivare till Jumpgate i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Jumpgate i någon jurisdiktion, varken från Jumpgate eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum har upprättats av Bolaget och hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.jumpgategames.se. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i informationsmemorandumet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationsmemorandum
Teaser