Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 10 maj 2023 kl. 13:00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 12:30.

 

Rätt att delta och anmälan

Den som vill delta vid den extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2023 och (ii) senast den 4 maj 2023 anmäla sig per post till Jumpgate AB, ”Extra bolagsstämma”, att. Harald Riegler, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, eller via e-post till info@jumpgategames.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- /organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

 

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.jumpgategames.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 4 maj 2023.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 4 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ärenden

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.

 

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande vid stämman
 • Val av en eller två justeringsmän
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av dagordning
 • Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen
 • Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 • Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut:

 

Punkt 7 – Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen

För att möjliggöra den emission av aktier som föreslås godkännas enligt punkt 8 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet enligt § 4 och antalet aktier enligt § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande. Beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att stämman även beslutar i enlighet med styrelsens föreslagna beslut om nyemission av aktier enligt punkt 8 nedan. För giltigt beslut enligt denna punkt 7 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

 • 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

 

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 864 123 kronor och högst 39 456 492 kronor.

 

 • 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 54 400 000 aktier och högst 217 600 000 aktier.

 

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 358 177 430 aktier och högst 1 432 709 720 aktier.

 

Punkt 8 – Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 5 april 2023 om nyemission av högst 286 541 944 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 891 299,140 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla:

 

 1. Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma den som per den 16 maj 2023 (”Avstämningsdagen”) är registrerad som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
 2. Teckningskursen för varje aktie är 0,22 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 3. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter för att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som är registrerad som aktieägare hos Euroclear Sweden AB på Avstämningsdagen.
 4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
 6. De nya aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
 8. I första hand ska aktier tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 9. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I tredje och sista hand ska tilldelning ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även beslutar enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva tillgångar.

För beslut enligt ovan erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgängliga på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.jumpgategames.se.  Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Visby i april 2023

Jumpgate AB

Styrelsen