Årsstämman i Jumpgate AB (”Bolaget”) hölls tisdagen den 18 juni 2024 i bolagets lokaler i Visby. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag.

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Till styrelsen omvaldes Martin Ekdal, Marcus Jacobs, Viktor Modigh, Andras Vajlok och Markus Windelen. Viktor Modigh omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, enligt följande: (i) årligt arvode om 100 000 kronor till styrelseledamöter, samt (ii) årligt arvode om 200 000 kronor till styrelseordföranden.

Göteborgs Revision Kommanditbolag omvaldes som revisor med Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2025. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Årsstämman beslutade om ändring av antalet aktier i bolagsordningen och sammanläggning av aktier. Avstämningsdatum kommer att beslutas av styrelsen och meddelas vid en senare tidpunkt.

Årsstämman godkände närståendetransaktionen med MGV Financing AB enligt styrelsens förslag.

Samtliga beslut fattades enhälligt. 

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se 

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se