• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 39 134 TSEK (13 143 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 19 137 TSEK (8 144 TSEK). 
 • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -4 221 TSEK (-10 164 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -3 419 TSEK (-4 097 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 277 TSEK (-12 576 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -6 175 TSEK (-6 475 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,020 SEK (-0,088 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -0,015 SEK (-0,045 SEK).
 • Den 3 april meddelades att gameXcite erhållit 100 000 euro i finansiering från det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (”BMVI”) för prototypen för Galactic Journeys.
 • Den 5 april meddelades att Jumpgate förvärvar det tyska spelbolaget Nukklear GmbH för totalt 6,5 miljoner euro samt att styrelsen beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 63 miljoner kronor med en övertilldelningsoption om upp till cirka 9,5 miljoner kronor.
 • Den 10 maj beslutade extra bolagsstämma om ändring av gränserna för antal aktier och aktiekapitalet samt godkände styrelsens beslut om företrädesemission.
 • Den 22 maj meddelades att gameXcite ingått förlagsavtal för Asterix Heroes med NACON till ett värde på ca 4 miljoner kronor.
 • Den 29 maj meddelades att Funatics erhållit ca 1,8 miljoner kronor i finansiering från det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (”BMVI”) för prototypen för Battle Castles.
 • Den 7 juni offentliggjordes utfallet i företrädesemissionen. Motsvarande ca 68 % av emissionen tecknades. Resterande del (32 %) tilldelades emissionsgaranterna. Totalt emitterades 286 541 944 aktier i emissionen och aktiekapitalet ökade med 7 891 299,14 kronor.
 • Den 27 juni hölls årsstämma i Bolaget följt av en extrastämma. Till styrelsen omvaldes Martin Ekdal, Marcus Jacobs och Viktor Modigh. Andras Vajlok och Markus Windelen valdes in som nya ledamöter och Viktor Modigh omvaldes till styrelseordförande. Stämmorna röstade i enlighet med samtliga offentliggjorda förslag.
 • Den 30 juni meddelades att förvärven av Nukklear och Funatics slutförts.
 • Efter perioden meddelades den 9 augusti att riktade emissioner genomförts till säljarna av Nukklear och Funatics avseende den del av respektive köpeskilling som betalas med aktier. Totalt emitterades 39 775 118 nya aktier och aktiekapitalet ökade med 1 095 397,59 kronor.
 • Efter perioden meddelades den 9 augusti att gameXcite erhållit 1,2 miljoner euro i finansiering från det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (”BMVI”) för Galactic Journeys. Budgeten för spelet uppgår till ca 26,7 MSEK (2,4 MEUR) varav hälften kommer ifrån förläggaren Daedalic och hälften från det tyska bidragsprogrammet för spelutveckling. Utvecklingsbudgeten betalas ut vid uppnådda milstolpar i projektet fram till lansering. Spelintäkterna kommer att fördelas mellan parterna i enlighet med en fördelningsnyckel, som ger Jumpgate en betydande uppsida.

 

Med ”Bolaget” eller ”Jumpgate” avses Jumpgate AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Kommentar till delårsrapporten


Slutförda förvärv och finansiering

Under kvartalet har vi slutfört finansieringen och de strategiska förvärven av Nukklear och Funatics. Vi är nöjda och tacksamma över stödet från aktieägarna och de nya investerarna i en tuff kapitalmarknad, där vi fick med starka nya namn från spelbranschen som Andras Vajlok (Paradox), Andreas Tobler (Plaion) och Frank Zahn (Exozet).

Värt att notera är att med stort deltagande från insynspersoner i emissionen samt delbetalningar av respektive köpeskilling i aktier, så ägs ca 25 % av Jumpgate nu av styrelse och ledning i koncern och dotterbolag.  Förändringar har även skett i styrelsen, där Andras Vajlok tillsammans med spelveteranen Markus Windelen (senast från Nordisk Games Egmont) har tillkommit och för med sig mycket värdefull kompetens, erfarenhet och nätverk.


Kraftigt ökad omsättning i andra kvartalet och förbättrat resultat

Efter stark försäljning i första kvartalet jämfört med föregående år följer vi nu upp med kraftigt ökad nettoomsättning i andra kvartalet, främst hänförlig till det transformativa förvärvet av Nukklear. Rörelseresultatet före finansiella poster i perioden förbättrades jämfört med föregående år. Så väl första som andra kvartalet belastades av extra kostnader av engångskaraktär till följd av transaktionerna med Nukklear och Funatics, med extra stor påverkan för andra kvartalet. Även resultatet efter finansiella poster förbättrades. Ökade räntekostnader från lån upptagna i samband med förvärvet av Nukklear bidrar negativt under andra kvartalet.


Omfattande lanseringar väntar under hösten

I slutet av första kvartalet lanserades Cat Rescue Story. Spelet har fått mycket höga betyg och är fortsatt en topp tre-säljare i Tivolaportföljen. En omfattande uppdatering förbereds nu för lansering de kommande veckorna med syfte att öka retention och monetisering. Vi har ett ambitiöst lanseringsprogram under hösten, där Horse Village från Tivola Games är först ut redan nu i september. I oktober lanseras Asterix & Obelix: Heroes från gameXcite och Animal Hospital från Tivola i samarbete med NACON, följt i november av Wildshade: Unicorn Champions från Tivola och NACON.


Framgångsrik affärsutveckling i en krävande marknad

För två veckor sedan godkändes den andra delen av den tyska offentliga finansieringen av Galactic Journeys på ca 1,2 m euro. Sedan tidigare har vi ett förlagsavtal med Daedalic Entertainment, med en finansiering på ytterligare 1,2 m euro. Med den kompletterande finansieringen täcks hela budgeten för spelet med god marginal, samtidigt som projektstrukturen medför betydande uppsida från spelintäkter. Inom kort räknar vi med att kunna presentera ett licensavtal för ett välkänt varumärke för spelet. Galactic Journeys lanseras runt årsskiftet 2024/25 för PC följt av konsol.


Lönsamhet i fokus, fortsatt tillväxt och förbättrad kapitalstruktur

Det andra kvartalet har levererat som förväntat. Vi ser ett stort lyft i omsättning och ett förbättrat resultat, men också betungande men övergående transaktionskostnader. Med Nukklear har vi nu den plattform vi behöver för att bygga en ledande grupp av spelutvecklare, med kapacitet att utveckla högklassiga spel med ett fokus på PC/konsol. Högsta prioritet är att så snabbt som möjligt nå lönsamhet. Vi har nu kommit in i andra halvåret 2023, där vi har högre kontraherade intäkter från uppdrag och milstolpebetalningar från förlagsavtal jämfört med första halvåret. Vi reducerar kostnader där vi kan och adderar nya tredjepartsfinansierade spelprojekt och team som vi expanderar organiskt, med fokus på offensiv men lönsam tillväxt.

På basis av det starkare kassaflödet ska vi förbättra kapitalstrukturen i Bolaget genom minskad skuldsättning. Preliminära siffror visar positivt rörelseresultat före finansiella poster redan i juli månad och vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling och ett väsentligt bättre resultat i tredje och fjärde kvartalet.

Harald Riegler

VD Jumpgate AB

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), GameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023 klockan 07:30 CEST.

Jumpgate AB Delårsrapport Q2 2023