• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 9 334 TSEK (8 498 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 3 450 TSEK (4 464 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 532 TSEK (-3 538 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -4 559 TSEK (-1 318 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 842 TSEK (-5 466 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -4 650 TSEK (-2 168 TSEK). 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,14 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -0,042 SEK (-0,058 SEK).
  • Den 6 april lanserades PC-versionen av Project Blue Book: Hidden Mysteries och Android-versionen av Wordie lanserades under maj månad.
  • Den 20 maj meddelades att Jumpgate förvärvar resterande delen av Tivola Games från DDVG, samt att Bolaget genomför en finansiering på totalt ca 16,5 MSEK i huvudsak för förvärvet, ett kommande Asterixspel samt ett kommande idle-spel.
  • Den 21 juni meddelades att Jumpgate beviljats 318 000 EUR i bidrag för spelutveckling via dotterbolaget Tivola Games.
  • Den 22 juni beslutades vid årsstämman om att emittera högst 1 771 864 teckningsoptioner i ett incitamentprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Jumpgategruppen, samt högst 767 919 teckningsoptioner i ett incitamentprogram riktat till Bolagets styrelse.
  • Efter perioden har Jumpgates dotterbolag Tivola Games respektive Tivola Games och Tableflip Entertainment mjuklanserat Petventures, samt Buster´s Journey i Kanada.
  • Efter perioden har meddelats att Jumpgate via Tableflip Entertainment ingått ett ramavtal med Tradelite Solutions GmbH omfattande utveckling av sex spel för Tradlite´s platform.
  • Efter perioden har meddelats att Jumpgate beviljats 307 000 EUR i bidrag för spelutveckling via dotterbolaget gameXcite.

 

Med ”Bolaget” eller ”Jumpgate” avses Jumpgate AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

 

Kommentar till delårsrapporten

När vi ser på årets andra kvartal kan vi konstatera att omsättningen inte motsvarar föregående år, där vi fick draghjälp av positiva pandemi-effekter och Tivola levererade sitt bästa kvartal någonsin, trots att det andra kvartalet historiskt är det svagaste för Tivola. Samtidigt var kostnaderna högre, främst till följd av transaktionskostnader hänförliga till den andra Tivola-transaktionen samt att kostnader för det tidigare gameXcite-förvärvet spillt över i andra kvartalet.

När vi blickar framåt kan vi konstatera att Wordie är lanserat för Android och IOS-versionen väntas komma de närmaste veckorna. Tableflip har fördjupat samarbetet med Tradelite Solutions, där vi väntar oss fler uppdrag under ramavtalet som utannonserades i juli som hittills genererat en uppdragsvolym på över 1,5 mkr. Under sommaren har även nya tyska utvecklingsbidrag beviljats för två kommande spel från Tivola Games och gameXcite på totalt 625 000 EUR, vilket kommer att vara mycket värdefullt för utvecklingen av spelen.

Koncernens bolag har fullt fokus på spelutvecklingen och på att exekvera vår ambitiösa lanseringspipeline. PC-versionen av Project Blue Book: Hidden Mysteries har lanserats digitalt av Legacy Games och retail-spelen har precis börjat distribueras i USA till bland annat Walmart och väntas nå butikshyllorna inom en vecka eller två.

Petventures och Buster´s Journey är i mjuklansering och vi arbetar med att få så kallade store features från Apple Store och Google Play i samband med de globala lanseringarna under hösten. Store features kan ha en betydande positiv påverkan på omsättningen efter lanseringen och vi har därför en tät dialog med Apple och Google och tar till oss deras synpunkter, vilka också kan påverka den slutgiltiga timingen för lanseringarna. Optimering av spelen fortsätter och Petventures och Asterix & Friends planeras för global lansering under slutet av Q3. Därefter kommer den globala lanseringen av Buster´s Journey under Q4. Senare under Q4 kommer även den globala lanseringen av Wildshade.

Vi har en mycket spännande höst och vinter framför oss med fyra nya stora spel och vi ser nu fram emot att rulla ut lanseringarna och att lägga till fler spel i pipelinen för 2022.

Don Geyer

VD Jumpgate AB

Jumpgate-AB-Delarsrapport-Q2-2021_v2 

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 klockan 08:00 CEST.