Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades torsdagen den 25 februari 2021 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag:

  • 7

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande för att ändra namnet på Bolaget och möjliggöra emission av aktier i den föreliggande finansieringen och för att skapa flexibilitet.

Tidigare lydelse:

”§1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Three Gates AB (publ).

  • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.

  • 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.”

Beslutad lydelse:

”§1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Jumpgate AB (publ).

  • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

  • 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 54 400 000 aktier och högst 217 600 000 aktier.”

  • 8

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut om emission av 7 721 297 aktier. Rätt att teckna aktier har tillkommit fordringshavare och långivare, däribland styrelseledamöter i bolaget.

De fordringar som avser styrelseledamöter i bolaget uppgår till:

Harald Riegler                                    2 218 000 kr

Tiveden AS (Viktor Modigh)                               324 000 kr

Aktier emitteras till en kurs om 0,54 kronor per aktie, vilket är ca 10 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 10 handelsdagarna t o m 13 januari 2021.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning. Teckning av aktier skedde den 29 januari 2021. Betalning genom kvittning verkställdes genom aktieteckningen. Aktiekapitalet ökar med 212 642,74 kronor genom nyemission av aktier.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Viktor Modigh och Harald Riegler deltog inte i besluten.

  • 9

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut om emission av 29 000 000 aktier. Rätt att teckna aktier har tillkommit en mindre grupp investerare.

Aktier emitteras till en kurs om 0,54 kronor per aktie, vilket är ca 10 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 10 handelsdagarna t o m 13 januari 2021.

Teckning och betalning av aktier har skett senast den 29 januari 2021. Aktiekapitalet ökas med 798 653,32 kronor genom nyemission av aktier.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

  • 10

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport

motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates och majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 klockan 14:30 CET.