• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 11 991 TSEK (1 035 TSEK). Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 3 492 TSEK (326 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 643 TSEK (-6 475 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -3 105 TSEK (-2 257 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 897 TSEK (-8 861 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -4 431 TSEK (-4 180 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-1,79 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under tredje kvartalet uppgick till -0,11 SEK (-0,85 SEK).
  • Den 15 juli meddelades att Three Gates förvärvar rättigheterna till spelet Wordie från The Fast Mind Inc. Spelet förvärvas dels genom en betalning på 200 000 US dollar och dels genom en tilläggsköpeskilling baserad på nettointäkterna från spelet (17 % under de tre år som följer transaktionen).
  • Den 16 juli meddelades utfallet av teckningsoption juni/juli. Totalt nyttjades 5 018 964 teckningsoptioner för teckning av 5 018 964 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Genom teckningsoptionerna tillfördes Three Gates därmed ca 3,7 MSEK före kostnader.
  • Den 20 augusti lanserades Project Blue Book: Hidden Mysteries Spelet finns tillgängligt i Australien, EU, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydkorea och USA.
  • Den 21 augusti meddelades att intresseföretaget Tivola Games erhållit finansiering på 200 000 EUR till produktionen av mobilspelet Animal World (arbetstitel) från det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (“BMVI”). Finansieringen utgår i form av ett bidrag till täckning av produktionskostnader för spelet och har beviljats inom ramen för det tyska programmet för spelfinansiering som administreras av BMVI.
  • Efter perioden meddelades utfallet av teckningsoption TO1. Totalt nyttjades 12 916 794 teckningsoptioner för teckning av 12 916 794 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Nyttjandegraden var således cirka 81,51 procent. Genom teckningsoptionerna tillfördes Bolaget cirka 9,6 Mkr före kostnader. Vidare meddelades att lånet på 5,3 mkr, som ingåtts under maj månad, i sin helhet inklusive ränta kvittats mot nyutgivna aktier till en kurs på 0,70 kr per aktie i enlighet med lånevillkoren. Genom nyttjandet av teckningsoptioner och kvittning av lånet ökade antalet aktier i Three Gates med totalt 21 110 686 aktier från 42 620 374 till 63 731 060 aktier. Aktiekapitalet ökade med 581 383,43 kr från 1 173 755,29 kr till 1 755 138,72 kr.
  • Efter att Covid-19 har medfört en kraftig försening av förvärvet av Tivola Games och sedan i förlängningen även förseningar av de spellanseringar som planerats för sista kvartalet 2020 har förutsättningarna att nå de tidigare offentliggjorda omsättningsmålen (2,9 MEUR för 2020 respektive 8,7 MEUR för 2021) förändrats. Bolaget bedömer att det är osannolikt att uppnå målet för 2020 och osäkert om målet för 2021 kommer att uppnås. Som en följd härav drar Three Gates tillbaka dessa omsättningsmål.

 

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Samtidigt som positiva vaccinresultat väcker förhoppningar om att vi så småningom ska kunna skymta livet efter pandemien, så präglas samhället som bekant fortsatt av Covid -19, och så även Three Gates och spelbranschen. Personalen på våra spelstudios i Hamburg och Visby arbetar på distans, vilket inte är optimalt men fungerar bra under omständigheterna. Nya affärer och processer som inkluderar externa parter tar fortfarande längre tid än vanligt. Finansieringen för förvärvet av Tivola Games, och därmed den finansiering av Tivola som var en del av affären, slutfördes först i början av sommaren. Till följd av förseningen har spellanseringar som planerats för sista kvartalet 2020 förskjutits till första halvåret 2021. Därför har vi valt att dra tillbaka de omsättningsmål som kommunicerades i slutet av 2019.

Den sista delen i den finansieringsplan som sjösattes i början av sommaren har avslutats i och med det positiva utfallet av teckningsoptionen TO1, som tillförde ca 9,6 Mkr före kostnader, samt att våra långivare valde att konvertera hela lånet på 5,3 Mkr plus ränta. Därmed är balansräkningen och bolagets finansiella situation betydligt starkare än tidigare.

Nettoomsättningen i koncernen är som väntat fortsatt på en betydligt högre nivå jämfört med tidigare år, till största del hänförligt till förvärvet av Tivola Games. Vi kommenterar därför Tivola jämfört med tidigare år för att ge en bild av hur spelportföljen utvecklas. Tivola-portföljen fortsätter att leverera med en omsättningsökning på ca 12 % för Tivolas tredje kvartal jämfört med tredje kvartalet 2019.

På koncernnivå belastas rörelseresultatet för tredje kvartalet av transaktions- och finansieringskostnader från förvärven av Tivola och Wordie. De finansiella kostnaderna omfattar en negativ valutaeffekt på ca 1,1 mkr på utestående betalningar i euro relaterade till Tivola-förvärvet.

Under perioden har vi konsoliderat tekniska system och mjukvara för att möjliggöra ett smidigt samarbete mellan koncernbolagen. Arbetet med det första gemensamma spelet Hidden Animal World, som utvecklas baserat på Three Gates Project Blue Book: Hidden Mysteries, men inriktat mot Tivola Games publik fortskrider. En större uppdatering av Wordie förbereds i Visby med sikte på början av 2021. Hos Tivola i Hamburg ligger fokus på de nya titlarna Animal World och Untamed, som förväntas lanseras i slutet av Q1 och slutet av Q2.

Vi har pågående diskussioner med potentiella partners om möjliga nya intäktsströmmar och distribution för den nuvarande spelportföljen. Bolagets styrelse har tagit en mer aktiv roll i att stödja bolagsledningen i arbetet med att utvärdera ytterligare förvärvsmöjligheter.

Don Geyer

VD, Three Gates AB

 

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 klockan 08:00 CET.

 

Delårsrapport-Q3-2020-TGAB.pdf