• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 5 884 TSEK (5 098 TSEK).
 • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -1 973 TSEK (-2 220 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 192 TSEK (-3 298 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,021 SEK (-0,18 SEK) under perioden.
 • Den 18 januari har den tyska spelstudion gameXcite GmbH förvärvats samt en finansiering genomförts på totalt ca 19,8 MSEK.
 • Den 18 januari utsågs Harald Riegler till Chief Product Officer i Bolaget. Harald är en framgångsrik entreprenör inom spelbranschen. Han grundade och ledde Sproing Interactive under många år till att bli Österrikes största spelstudio. Han var senare medgrundare till den belgiska spelstudion Neopica, som såldes till Nacon i oktober 2020, och grundare och vd för österrikiska Purple Lamp Studios, som såldes till Embracer i november 2020.
 • Den 11 februari meddelades att förlagsavtal ingåtts med Legacy Games för Project Blue Book. Legacy Games kommer lansera spelet för digital distribution samt distribution i butiker i USA genom butikskedjorna Walmart, Fry´s och Micro Center.
 • Den 25 februari har extra bolagsstämma hållits med i huvudsak följande beslut: namnbyte till Jumpgate AB, ändring av aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt godkännande av finansiering i samband med förvärvet av gameXcite.
 • Den 29 mars lanserades PC-versionen av Project Blue Book: Hidden Mysteries digitalt.
 • Efter perioden meddelades att Jumpgate förvärvar resterande delen av Tivola Games från DDVG, samt att Bolaget genomför en finansiering på totalt ca 16,5 MSEK i huvudsak för förvärvet, ett kommande Asterixspel samt ett kommande idle-spel.
 • Efter perioden meddelades att Marcus Jacobs kommer att föreslås för nyval till styrelsen inför årsstämman 2021. Marcus är en spelveteran och investerare som för närvarande är Chief Commercial Officer på Embark Studios och var en del av den exekutiva ledningsgruppen på King Digital 2012-2019 under tiden för uppbyggnaden av Candy Crush-studion, börsnoteringen och försäljningen av bolaget till ActivisionBlizzard för 6 miljarder USD.
 • Som framgår av not 6 i rapporten har rättelse av klassificeringsfel i tidigare perioder justerats. Jämförelsesiffrorna har räknats om med 1 064 tkr i ökning av nettoomsättningen samt en ökning av övriga externa kostnader motsvarande samma belopp. Även omräkning av Koncernens siffror på helår har gjorts i enlighet med IAS 8 och de ingående balanserna för aktuell period har räknats om. Justeringen är inte resultatpåverkande.

Med ”Bolaget” eller ”Jumpgate” avses Jumpgate AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Det första kvartalet bjöd på fortsatt god omsättning. Jumpgate-gruppen har arbetat vidare mot ökad organisk tillväxt genom att öka antalet lanseringar för 2021-2022, samtidigt som vi fortsätter att växa genom förvärv. Kvartalet började med förvärvet av gameXcite och vi köper nu även minoritetsposten på 34,3 % i Tivola Games, vilket ger ökad exponering mot Tivolaportföljen och Tivolas kommande lanseringar.

Vi stärker upp styrelsen med Marcus Jacobs, som deltog i finansieringen och dessutom kommer att föreslås till inval på årsstämman. Med Marcus och hans omfattande erfarenhet från King och andra bolag får vi ett värdefullt tillskott till det strategiska arbetet i styrelsen och även högklassig kompetens inom free-to-play.

Med den nya finansieringen tillför vi även resurser till ytterligare titlar i lanseringspipelinen över de kommande 24 månaderna. Vi har i nuläget sex spel planerade för innevarande år och ytterligare sex för 2022.

Under ledning av gameXcites vd Patrick Streppel utvärderar vi även olika möjligheter att licensiera framgångsrika spel från Asien för att anpassa och förlägga dem i Europa och Nordamerika via gameXcite och Tivola. Patrick har varit baserad ett antal år i Seol, där han har arbetat med affärsutveckling för Gameforge, och har byggt upp en omfattande erfarenhet och nätverk på den asiatiska spelmarknaden.

Vi fortsätter även att noggrant och selektivt utvärdera ytterligare förvärvsmöjligheter och ser nu närmast fram emot hur de kommande lanseringarna kommer att tas emot av spelarna. Vi tror och hoppas på en spännande fortsättning på året tillsammans med våra aktieägare som nu passerat 3 000, vilket är mycket glädjande.

Don Geyer

VD Jumpgate AB

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 klockan 08:45 CEST.
Jumpgate AB Delårsrapport Q1 2021