Notice of Annual General Meeting of Jumpgate AB

Jumpgate AB resolves to carry out a rights issue of ca 28.6 MSEK, fully covered by subscription commitments, subscription intents and guarantee commitments, and proposes a directed conversion issue of ca 7.2 MSEK

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE MADE PUBLIC, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEELAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTIONS, WHOLLY OR IN PART,...
Notice of Annual General Meeting of Jumpgate AB

Jumpgate AB beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 28,6 MSEK som fullt ut omfattas av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden samt föreslår en riktad kvittningsemission om cirka 7,2 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELELR NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL...