Utfall teckningsoption TO1

Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades som en del av Bolagets finansieringsplan (se pressmeddelanden 14 maj, 15 maj, 17 juni och 2 juli angående finansieringen).

Nyttjandeperioden avslutades den 30 september 2020 och totalt nyttjades 12 916 794 teckningsoptioner för teckning av 12 916 794 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Nyttjandegraden var således cirka 81,51 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 9,6 Mkr före emissionskostnader.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna är inte föremål för organiserad handel. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier i Bolaget förväntas ske i slutet av oktober månad.

Emissionen av teckningsoptionerna beslutades av en extra bolagsstämma den 15 juni och av styrelsen den 2 juli 2020 med stöd i bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2020. Se de aktuella stämmokommunikéerna för ytterligare information.

Konvertering av lån

Som tidigare har meddelats i pressmeddelande den 14 maj 2020 ingick Three Gates avtal med ett konsortium av kvalificerade investerare om lån på 5,3 mkr, med rätt att kvitta lånet mot nyutgivna aktier till en kurs på 0,70 kr per aktie under september månad. Långivarna har valt att utnyttja sin kvitteringsrätt för att kvitta hela lånet inklusive ränta.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner och kvittning av lånet ökar antalet aktier i Three Gates med totalt 21 110 686 aktier från 42 620 374 till 63 731 060 aktier. Aktiekapitalet ökar med 581 383,43 kr från 1 173 755,29 kr till 1 755 138,72 kr.

Kommentar från VD

”Det är glädjande att det sista ledet i den finansiering som vi fick på plats i slutet av våren har fallit så väl ut. Vi vill tacka de gamla och nytillkomna aktieägare som har omvandlat sina optioner till aktier samt långivarna för förtroendet. Genom detta stärker vi balansräkningen väsentligt och skapar förutsättningar för att fullfölja Bolagets ambitiösa tillväxtplan”, säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

 

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 klockan 08:00 CEST.