Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika.

Styrelsen för Three Gates AB har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande och beslut om justeringar av gränserna för aktiekapital och antal utestående aktier i bolagsordningen, att genomföra en nyemission om ca 24,6 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma sker genom separat kallelse.

I samband med transaktionen kommer lån upp till ca 8 Mkr att kvittas mot aktier (avseende teckningar inom företrädesemissionen). Teckningsförbindelser från Bolaget närstående, styrelse och ledning uppgår till ca 8,0 Mkr. Emissionen genomförs för att stärka bolagets balansräkning, tillföra rörelsekapital och möjliggöra genomförandet av bolagets utgivningsplan.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Varje aktie i Three Gates som innehas på avstämningsdagen ger rätt att teckna fem nya aktier i nyemissionen.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 28 november 2019. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2019. Första dagen aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 november 2019.

Teckningskursen ska vara 1,00 krona för varje ny aktie.

Teckningstiden är från och med den 2 december 2019 till och med den 16 december 2019. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota.

Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 13 614 315,60 kronor. Högst 24 622 370 nya aktier ska ges ut.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och godkännande av emissionsbeslutet på extra bolagsstämma, vilken kallas till enligt separat kallelse. Styrelsen skall härvid ges möjlighet att fatta beslut om ev. förlängning av teckningsperioden.

 VD Don Geyer kommenterar företrädesemissionen

”Som aviserat i den senaste delårsrapporten genomför vi nu en nödvändig kapitalisering av bolaget. Genom denna finansiering ­stärker vi bolagets balansräkning och skapar förutsättningar för att genomföra vår lanseringsplan. Vi står inför en mycket spännande lansering i och med den kommande globala lanseringen av Project Blue Book: the Game, där vi har ett mycket bra samarbete med SuperScale. Under den globala lanseringen kommer UA-budgeten omfatta upp till 1 miljon US dollar per månad. Därtill spelet Runecraft för Roblox, samt och Asteroids i samarbetet med Atari. Samtliga dessa är n mycket bra möjligheter för Bolaget. Roblox representerar tex en av de snabbast växande och mest intressanta segmenten inom spel. Vi har ett mycket spännande 2020 framför oss och vi arbetar stenhårt på att nå lönsamhet i verksamheten”, säger verkställande direktör Don Geyer.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
Threegates aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE.

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 15:45 CEST.

För ytterligare information:

Don Geyer VD, Three Gates AB
Telefon: 0705 – 54 73 33
E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se