Styrelsen för Three Gates AB har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission om ca 18,4 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Parallellt med företrädesemissionen kommer en kvittningsemission att genomföras, där lån uppgående till ca 6,5 Mkr kommer att kvittas mot aktier till samma kurs som i företrädesemissionen. ­Bolagets huvudägare och en av styrelseledamöterna deltar med 2 Mkr i kvittningsemissionen. Kvittningsemissionen avses att beslutas av extra bolagsstämma enligt separat kallelse.

Emissionerna genomförs för att stärka bolagets balansräkning, tillföra rörelsekapital och möjliggöra genomförandet av bolagets utgivningsplan.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje aktie i Three Gates som innehas på avstämningsdagen erhålls rätten att teckna två aktier i nyemissionen.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 8 februari 2018. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 februari 2018. Första dagen aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 7 februari 2018.

Teckningskursen ska vara 7 kronor för varje ny aktie.

Teckningstiden är från och med den 13 februari 2018 till och med den 1 mars 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota.

Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 1 453 444,30 kronor. Högst 2 628 648 nya aktier ska ges ut.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

VD Don Geyer kommenterar företrädesemissionen

”Som aviserat i den senaste delårsrapporten genomför vi nu en nödvändig kapitalisering av bolaget. Genom denna finansiering ­stärker vi bolagets balansräkning och skapar förutsättningar för att genomföra vår lanseringsplan. Vi står inför en mycket spännande lansering under våren, då 8 to Glory för Xbox och Play Station kommer att ges ut i samarbete med Pro Bull Riders. Med Three Gates första konsollansering tar vi ett viktigt steg i bolagets utveckling. Vid sidan av detta ser vi en spännande utveckling i de tidigare lanserade mobilspelen 8 to Glory och MainStream Fishing, där 8 to Glory börjar närma sig 1 000 000 nedladdningar. Med mobilspelen fokuserar vi nu på att utveckla monetariseringsmodellerna i spelen för att öka intäkterna. Vi har ett mycket spännande 2018 framför oss och vi arbetar stenhårt på att nå lönsamhet i verksamheten”, säger verkställande direktör Don Geyer.

Säkerställande av emissionen

Företrädesemissionen är garanterad upp till ca 80 %, dvs upp till ca 14,7 Mkr, via teckningsförbindelser minst uppgående till ca 1,4 Mkr från större ägare, samt ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Därmed är företrädesemissionen garanterad upp till ett belopp om ca 14,7 Mkr, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Garantier och teckning från huvudägare, VD och styrelseledamöter har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB
Telefon: 0705 – 54 73 33
E-post: don@threegates.se