Teckningskursen för teckningsoption TO1 i Three Gates AB (publ) har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,74 kr per aktie. Teckningsperioden inleds 1 september och pågår till och med 30 september 2020. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Three Gates till teckningskursen 0,74 kr per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas tillförs bolaget ca 11,7 mkr före emissionskostnader.

Villkor i sammandrag

Teckningsperiod: 1-30 september 2020 (teckning sker genom samtidig kontant betalning).

Antal teckningsoptioner: 15 847 809 teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Three Gates till teckningskursen 0,74 kr per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Three Gates 11 727 378,66 kr.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 september 2020.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav / VP-konto: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 1” på Three Gates (www.threegates.se) eller Hagberg & Aneborns hemsida (www.hagberganeborn.se).

I samband med att anmälningssedel insändes till Hagberg & Aneborn ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2020 klockan 10:00 CEST.