Three Gates AB avgav idag årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 11:00 CEST, 12 juni 2019 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.threegates.se.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och balansräkningen i årsredovisningen, av vilka det framgår att bolagets kortfristiga skulder översteg bolagets korta fordringar med 4,7 Mkr per 31 december 2018. Styrelsen utvärderar olika alternativ för att lösa bolagets framtida finansiering. Bolaget har erhållit en bryggfinansiering som använts i den löpande driften. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra förhållande som nämns i förvaltningsberättelsen, på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Bolagets kommentar

På kort sikt krävs kapitaltillskott för att säkra likviditeten och det egna kapitalet i bolaget. Styrelsen utvärderar  olika  alternativ  i  form  av  finansiering,  strukturella  lösningar  och  ”work-for-hire”  uppdrag. Även olika samarbetsavtal diskuteras och utvärderas och i fall dessa alternativ infrias kommer bolagets finansiella ställning stärkas. Styrelsen bedömer att bolagets finansiella situation kommer att kunna lösas genom antingen nya avtal eller en nyemission.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019 klockan 13:40 CEST.