Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades måndagen den 18 juni 2018 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag:

Beslut om utgivande av teckningsoptioner för incitamentsprogram för Bolagets anställda

Stämman beslutade i enlighet med förslag från Huvudägare om emission av 240 000 teckningsoptioner 2018/2021 på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vederlagsfritt, tillkomma anställda i organisation. Överteckning kan ej ske. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna. Betalning ska vid överlåtelse erläggas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast två veckor från bolagsstämmans beslut men styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning det år som de registrerats. Vid full teckning med stöd av utgivna teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital öka med högst 132 701,918535672 kronor, innebärande en utspädningseffekt om ca 5 % av Bolagets aktier och aktiekapital. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner för incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter

Huvudägare föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 90 000 teckningsoptioner 2018/2021 på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vederlagsfritt, tillkomma styrelseledamöter. Överteckning kan ej ske. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna. Betalning ska vid överlåtelse erläggas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast två veckor från bolagsstämmans beslut men styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning det år som de registrerats. Vid full teckning med stöd av utgivna teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital öka med högst 49 763,2194508771 kronor, innebärande en utspädningseffekt om ca 2 % av Bolagets aktier och aktiekapital.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information 

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

Om bolaget 

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande d