Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades fredagen den 16 februari 2018 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag:

Ändring av bolagsordningen:
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande ändring av bolagsordningen så att aktiekapitalets gränser och antalet aktier utökades för att möjliggöra ytterligare nyemissioner. Den nya lydelsen är:

§4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor.

§5. Antal aktier
Lägst 2 500 000 aktier och högst 10 000 000 aktier.

Beslut om nyemission I.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 642 857 aktier på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de personer och/eller företag som lämnat brygglån till Bolaget. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av brygglånen. Teckningskursen ska vara 7 kronor för varje ny aktie vilket motsvarar marknadsmässig kurs och samma kurs som i av styrelsen beslutad företrädesemission. Teckning av aktier ska ske senast den 1 mars 2018. Betalning ska erläggas samtidigt som teckning. Aktiekapitalet kan öka med högst 355 451,49 kr. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Beslut om nyemission II.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 285 714 aktier på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Martin Ekdal Invest AB och Minotaurus Energi AS. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av de teckningsberättigades fordringar på bolaget. Teckningskursen ska vara 7 kronor för varje ny aktie vilket motsvarar marknadsmässig kurs och samma kurs i av styrelsen beslutad företrädesemission. Teckning av aktier ska ske senast den 1 mars 2018. Betalning ska erläggas samtidigt som teckning. Aktiekapitalet kan öka med högst 157 978,32 kr. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget
Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se