Aktieägarna i Three Gates AB (publ), 556842-4062, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 maj 2020, klockan 13 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.

Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 12 maj 2020, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 12 maj 2020 per post till Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, per telefon 073-334 27 53 eller per e-post ir@threegates.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.threegates.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 12 maj 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

För att minska risken för smittspridning uppmanas alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende smittspridning och eventuell karantän m.m. samt att vara uppmärksamma på symtom och att stanna hemma om man känner sig sjuk eller tillhör en riskgrupp. Aktieägare som inte vill eller kan närvara på stämman personligen kan istället delta via ombud. För aktuella rekommendationer med anledning av Covid-19 (coronaviruset) hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

8. Beslut om minskning av aktiekapitalet

9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra beslut att minska aktiekapitalet enligt punkt 8 föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor”

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.”

Punkt 8 – Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med högst 9 538 657,97‬ kr för täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www. threegates.se och framläggas på stämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7-8 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Three Gates AB har på dagen för denna kallelse totalt 18 155 562 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

För ytterligare information 

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

Om bolaget 

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020, 15:00 CEST.

_____________________

Three Gates AB (publ)

Styrelsen

FULLMAKTSFORMULÄR.pdf