Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2017, kl. 11.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.

 Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 mars 2017, dels senast den 10 mars 2017 till bolaget anmält sin avsikt att delta på stämman. Anmälan kan göras per post till Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, per telefon 073-334 27 53 eller per e-post ir@threegates.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och ombud.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.threegates.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 mars 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.  Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till adress Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Three Gates AB:s hemsida, www.threegates.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv från SlapShot Games.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv från SlapShot Games.

Styrelsen föreslår godkännande av avtalet med SlapShot Games avseende förvärv av 50 % av rättigheterna till spelet Offensive Combat. Den totala köpeskillingen uppgår till 120 000 USD, varav 65 000 USD efter stämmans godkännande av avtalet och 55 000 USD den 15 juli 2017. I samband med förvärvet har avtal även ingåtts med International Digital Entertainment Agency (”IDEA”) om arbete med marknadsföring av spelet. Det totala kontraktsvärdet är 88 000 USD, som fördelas över en 11 månadersperiod med start vid spelets lansering.

Huvudägare och vd för SlapShot Games och IDEA är Sean Kauppinen, som även är styrelseledamot i Three Gates.

Handlingar till extra bolagsstämman 

En redogörelse från styrelsen och ett oberoende värderingsutlåtande gällande affären kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor och hemsida inför extrastämman enligt ovan angivna adresser. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

pdfThree Gates AB-Fariness Opinion.pdf

Aktier och röster

Three Gates AB har på dagen för denna kallelse totalt 1 314 324 aktier med en röst vardera.

Visby i februari 2017

Three Gates AB (publ) Styrelsen

 

För ytterligare information 

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

 

 

Om bolaget 

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. Bolaget är listat på NGM MTF under kortnamnet GATE. För ytterligare information se: www.threegates.se

Om SlapShot Games

SlapShot Games grundades i slutet av 2016 av amerikanska spelveteraner. Bolaget är en spelförläggare med samma inställning till spel som professionella ishockeyspelare har till sin sport. Genom hårt arbete, träning, erfarenhet och spelkänsla kan de återanvända och utveckla tidigare generationers varumärken och återlansera dem på marknaden. SlapShot Games har som mål att ge ut stora spel som de själva och miljontals andra vill spela. Bolaget arbetar hårt med att uppnå detta mål med duktiga partners och varumärken och licenser av världsklass. För ytterligare information se: www.slapshotgames.com