• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 1 035 TSEK (2 574 TSEK). Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 326 TSEK (1 441 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 475 TSEK (-8 964 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -2 257 TSEK (-2 272 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 861 TSEK (-9 674 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -4 180 TSEK (-2 277 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,79 SEK (-1,96 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under tredje kvartalet uppgick till -0,85 SEK (-0,46 SEK).
  • Ett strategiskt partneravtal med Super Scale har ingåtts i augusti, där Super Scale ska finansiera och hantera user acquisition (”UA”) för Project Blue Book: The Game med en UA-budget på upp till 1 MUSD per månad under den globala lanseringen. Avtalet omfattar även framtida titlar i ”hidden object”-genren.
  • Rättigheterna till Robloxspelet RuneCraft har förvärvats i slutet av augusti.
  • I september meddelades att testerna av Project Blue Book: The Game har visat mycket konkurrenskraftiga resultat gällande Cost per Install (”CPI”).
  • Efter perioden har en företrädesemission på ca 25 MSEK med teckningsåtaganden på ca 8 MSEK annonserats i slutet på oktober.
  • Efter perioden har förvärvet av 65 % i den tyska spelutvecklaren och förläggaren Tivola Games meddelats. Aktierna förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare 0,25 MEUR + 0,25 MEUR ska betalas senast 30 nov, 2020 respektive 15 feb, 2021) och dels genom en köpeskilling på 0,857 MEUR som ska betalas senast 30 nov. 2020. Transaktionen är villkorad av, bland annat, finansiering.

 

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Under det tredje kvartalet har fokus fortsatt varit arbetet med den nära förestående globala lanseringen av Project Blue Book: The Game (”PBB”), samt Atari Asteroids som kommer att lanseras därefter. Samarbetet med History Channel och Atari har fungerat väl och vi ser mycket fram emot att få ut dessa produkter i marknaden. Genom vårt strategiska partneravtal med SuperScale har vi en budget för user acquisition (”UA”) under den kommande globala lanseringen av PBB på upp till 1 miljon US dollar per månad.

Som tidigare kommunicerats har vi fört diskussioner om eventuella samgåenden och djupare samarbeten med ett antal andra aktörer på spelmarknaden för att stärka Bolagets finansiella ställning. Efter att ha utvärderat ett antal alternativ har detta arbete nu resulterat i förvärvet av 65 % av Tivola Games. Den förvärvade verksamheten genererade en omsättning på ca 1,36 MEUR och ett nettoresultat på ca 0,119 MEUR under 2018. Per sista juli 2019 var omsättningen ca 0,717 MEUR och nettoresultatet -0.088 MEUR. Spelportföljen har totalt över 100 miljoner nerladdningar från främst kvinnor 18-26 år, med begränsat nedlagda marknadsföringskostnader. Portföljen genererar ca 15 miljoner nedladdningar per år. Vi ser en stor potential att tillsammans med Tivola och SuperScale att dels öka lönsamheten i Tivolas befintliga portfölj och dels framgångsrikt lansera de kommande spel som Tivola har i pipelinen. Med förvärvet av Tivola kommer vi att genomgå strukturella och organisatoriska förändringar, som skapar förutsättningar att optimera bolagens respektive starka sidor för att skapa en stabil och lönsam koncern.

Den andra säsongen av Project Blue Book har premiär 21 januari, 2019 på History. PBB kommer att lanseras i god tid före premiären så att vi kan finjustera och förbättra spelet för att dra maximal nytta av marknadsföringsinsatserna kring säsongen. Demografin i Tivolas stora spelarbas stämmer väl överens med målgruppen för PBB, och med hjälp av SuperScales förstklassiga analyssystem kan vi optimera och förbättra engagemanget i Tivolas stora användarbas. Vi kommer att fokusera på den målgruppen också i framtida produkter.

Under december kommer vi att genomföra den sedan tidigare annonserade företrädesemissionen. Vi har fått in teckningsförbindelser för 8 miljoner kr, vilket är mycket glädjande. Utöver att tillföra det kapital som krävs för att slutföra Tivolaförvärvet stärker vi även balansräkningen, tillför nödvändigt rörelsekapital och sänker den finansiella risken i Bolaget. Vi hoppas på att så många som möjligt av våra nuvarande ägare vill vara med och bidra till att ta Bolaget vidare till nästa nivå. Med det strategiska partneravtalet med SuperScale och Tivolaförvärvet ser vi goda möjligheter att nå god lönsamhet under 2020.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 klockan 16:10 CEST.

Three-Gates-AB-Delårsrapport-Q3-2019