• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 710 TSEK (1 133 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 121 TSEK (92 TSEK). 
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -4 217 TSEK (-6 692 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -2 808 TSEK (-3 941 TSEK). 
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 680 TSEK (-7 397 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -2 809 TSEK (- 3 598 TSEK). 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,95 SEK (-1,66 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -0,57 SEK (-0,89 SEK).
  • Det egna kapitalet är förbrukat och bolaget avser att kalla till kontrollstämma inom kort.
  • Bolaget förbereder en företrädesemission för att återställa det egna kapitalet, stärka balansräkningen och säkra fortsatt drift. Målsättningen är att emissionen ska garanteras till 75 %, dels genom teckningsförbindelser och dels genom garantiavtal. Bolaget bedömer att garantin kommer att fastställas inom kort.
  • Under perioden har nytt licensavtal ingåtts med Atari för spelen Asteroids, Fatal Run och Submarine Commander.
  • Under perioden har Project Blue Book: The Game mjuklanserats i Storbritannien.
  • Efter perioden har ett strategiskt partneravtal ingåtts med SuperScale för Project Blue Book: the Game och kommande titlar inom Hidden Object-genren.
  • Efter perioden har rättigheterna till Robloxspelet Runecraft förvärvats.

 

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Arbetet under det andra kvartalet har till stor del varit inriktat på den kommande globala lanseringen av Project Blue Book: the Game, där vi har ett mycket bra samarbete med SuperScale. Efter att ha utvärderat olika möjliga förläggare och andra partners till spelet har vi slutligen landat i att fördjupa samarbetet genom ett strategiskt partneravtal, där SuperScale kommer att finansiera och utföra user acquisition (”UA”) under den pågående mjuklanseringen och kommande globala lanseringen av spelet. Under den globala lanseringen kommer UA-budgeten omfatta upp till 1 miljon US dollar per månad. Avtalet omfattar så väl Project Blue Book: The Game som kommande titlar inom ”Hidden Object”-genren. Tillsammans med SuperScale utvecklar vi ett system för att på ett effektivt sätt producera många titlar framöver.

Vidare kommer SuperScale att bistå med UA-testning under mjuklanseringen, utförandet av UA-annonsering, hantering av UA-kampanjer under den globala lanseringen, bekosta och utföra Live Operations (event, turneringar, kampanjer och andra uppdateringar av spelet som driver spelarengagemanget), optimering av monetariseringssystem och AppStore-optimering.

Vi har även förvärvat spelet Runecraft för Roblox, som är en mycket bra möjlighet för Bolaget. Roblox är en av de snabbast växande och mest intressanta segmenten inom spel. Utvecklarna väntas tjäna över 100 miljoner US dollar på plattformen under 2019, så med det här projektet, som primärt har finansierats av vår partner, får Three Gates tillgång till en spännande marknadsplats till mycket begränsad risk.

Ett annat viktigt fokus under perioden har varit att stärka Bolagets finansiella ställning. Diskussioner har förts om eventuella samgåenden och djupare samarbeten med ett antal andra aktörer på spelmarknaden. Dessa diskussioner fortgår löpande. Ett besparingsprogram har inletts, som kommer att resultera i reducerade personalkostnader med närmare 40 %, samtidigt som tillräcklig produktionskapacitet upprätthålls för att fullföra Bolagets utgivningsplan. Samtliga grundare reducerar sina löner i besparingsprogrammet.

För att stärka balansräkningen, tillföra nödvändigt rörelsekapital och sänka den finansiella risken i Bolaget förbereder vi nu en företrädesemission. Målsättningen är att emissionen ska garanteras till 75 %, dels genom teckningsförbindelser och dels genom garantiavtal. Vi har fått ett positivt gensvar från potentiella garanter och bedömningen är att garantin ska kunna fastställas inom kort. Med det tillkommande kapitalet och vårt partnerskap med SuperScale kommer Three Gates få kapacitet att leverera fler produkter till marknaden och öka antalet intäktsströmmar framöver. Arbetet mot den globala lanseringen av Project Blue Book: the Game fortskrider och senare kommer Runecraft för Roblox och Asteroids.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 klockan 08:00 CEST.

 

Three-Gates-AB-Delårsrapport-Q2-2019.pdf