I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2020 har Three Gates styrelse beslutat att genomföra en riktad emission om totalt 9 400 352 teckningsoptioner TO1 till Three Gates AB. Bolaget kommer sedan att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare (bakgrunden till detta beskrivs i tidigare pressmeddelanden den 14 maj 2020 och den 15 juni 2020).

För varje fyra (4) innehavda aktier i Three Gates AB per avstämningsdagen den 10 juli 2020 erhålls en (1) teckningsoption TO1 vederlagsfritt. Sista dag för handel i Three Gates aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är 8 juli 2020.

Villkoren för teckningsoptionerna i samband med teckning av nya aktier är teckningskurs baserad på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden med minimikurs 0,70 kr och maxkurs 1,20 kr. Teckningsperioden är från och med 1 september 2020 till och med 30 september 2020. Aktiekapitalet kan öka med 64 720,88 kronor genom utnyttjande av teckningsoptionerna. De fullständiga villkoren finns tillgängliga på Three Gates hemsida (www.threegates.se).

Teckningsoptionerna TO1 kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME. Första handelsdag kommer att meddelas i pressmeddelande.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner är att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till aktieägarna. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 klockan 21:30 CEST.