Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

 

Aktieägarna i Jumpgate AB kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 27 juni 2023 kl. 10:00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 9:30.

 

Rätt att delta och anmälan

Den som vill delta vid årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 juni 2023 och (ii) senast den 20 juni 2023 anmäla sig per post till Jumpgate AB, ”Årsstämma”, att. Harald Riegler, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, eller via e-post till info@jumpgategames.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- /organisationsnummer och aktieinnehav.

 

Ombud

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 20 juni 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.jumpgategames.se.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 16 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
  1. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
 10. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2024.
 11. Stämmans avslutande


 

Förslag till beslut

 

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelse och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor,  (punkt 1, 7-10).

 

Jumpgate AB:s valberedning inför 2023 års årsstämma, bestående av Jari Pulkkinen (ordförande), Viktor Modigh och Kirk Lenke, föreslår följande:

 

 • Val av Viktor Modigh till ordförande vid årsstämman.
 • Val av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Martin Ekdal, Marcus Jacobs och Viktor Modigh samt nyval av Andras Vajlok för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Omval av Viktor Modigh till styrelseordförande.
 • Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden enligt följande: (i) årligt arvode om 100 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 200 000 kronor till styrelseordföranden. Inget arvode för eventuellt kommittéarbete utgår. Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget. Det ska noteras att Viktor Modigh inte deltog i beslutet om förslag till arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter. Föreslaget arvode är oförändrat i förhållande till föregående år.
 • Omval av den auktoriserade revisorn Per-Olov Strand som revisor, samt Marcus Jönsson Vallas som revisorssuppleant, båda verksamma på Finnhammars Revisionsbyrå AB.
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

 

Andras Vajlok

Född: 1971. Andras har en kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han är en oberoende investerare och rådgivare till nordiska bolag inom spel och annan digital verksamhet. Han var tidigare CFO på Paradox Interactive med ansvar för Finance, Legal och Investor Relations samt ansvarig för Paradox Interactives börsnotering 2016. Andras har även internationell erfarenhet som projektansvarig inom IT och som affärsutvecklare samt erfarenhet från NASDAQ OMX Nordic. Andras är styrelseledamot i Paradox Interactive, Unibap, Aldeon, Gifted och Besedo.

 

Disposition av bolagets resultat (punkt 8)

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 

Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2024 (punkt 10)

 

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar tre av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2023 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).

 

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna.

 

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

 

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, ersättning till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2024 ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Årsredovisningshandling, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, senast den 6 juni 2023 och tillsändes utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.jumpgategames.se och framläggas på stämman.

Aktier och röster

Jumpgate AB har på dagen för denna kallelse totalt 143 270 972 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

 

Visby i maj 2023

Styrelsen

 

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

 

Om Jumpgate

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Kallelse till Årsstämma i Jumpgate AB

INVESTOR RELATIONS

Welcome to Jumpgate AB’s investor pages. The company’s mentor is G&W Fondkommission

Please contact  ir@jumpgategames.se  with questions and inquiries.

Contact persons for IR-related questions:

Don Geyer and Håkan Mattsson

ir@jumpgategames.se

tel: +46705547333

For other questions, please send an email to  info@jumpgategames.se

The Board

Viktor Modigh

Chairman of the Board

Number of shares: 2 250 000

Viktor is an Entrepreneur, Investor and Advisor with a broad set of skills including finance, mergers and acquisitions, business development and experience from the commercial and legal sides of a number of industries.

He’s also an experienced negotiator and has a strong international financial network.

He holds a Master of Law from the University of Gothenburg.

 Other board assignments include the cloud-based film collaboration platform Klash, and the Norwegian private investment companies Minotaurus Energi AS and Urtiven AS. 

Martin Ekdal

Board member

Number of shares: 2 059 158

Martin is an entrepreneur with a large network of contacts in the gaming industry and has solid expertise in business development, marketing, and sales.

Founder of the software company Donya Labs AB in 2006 and held various positions there as CEO and sales manager until the company was bought by Microsoft (MSFT) in 2017.

Master of Philosophy from Linköping University with a focus on Business Administration and Business Law.

Owner of Martin Ekdal Invest.

Matthew Wilson 

Board member

Number of shares 547 341

Matthew Wilson is originally from Canada but has been living in Helsinki with his family for a long time.

He is the founder and CEO of the investment company Wild Sloths OY, which invests in gaming-related companies

Before starting Wild Sloths, Matthew worked for 9 years at the leading Finnish game studio Rovio, where he played a key role in the company’s commercial success and was one of the major shareholders with his wife.

His positions included Head of Marketing for the launch of Angry Birds, Head of Third-Party Publishing and Director of Business Development.

Matthew has solid skills and experience in monetizing mobile games and commercializing intellectual property rights. In addition, he has an extensive network in the gaming industry.

Harald Riegler

Board Member

Number of shares private & company: 5 255 740

Harald is an entrepreneur and consultant in the gaming industry, who lives in Vienna, Austria.

He grew up in Austria with a Swedish mother and speaks Swedish.

Harald was a co-founder and CEO of the game development company Purple Lamp Studios, which was acquired by Embracer Group, and a co-founder of Belgian Neopica, which was acquired by Nacon Games.

In addition, he was CEO and founder of Austria’s largest gaming studio Sproing for over 15 years, as well as a partner in the newly launched German business platform for the gaming industry Gamesindustry.network.

 

Marcus Jacobs

Board Member

Number of shares: 2 810 714

Marcus is a Stockholm-based industry veteran and investor, serving as Chief Commercial Officer at Embark Studios.

He was a member of the executive management team at King Digital  2012-2019, where he was responsible for the Candy Crush studio, among other things.

Highlights from the period include the growth from 100 to 2,000 people, the listing in 2014 and the acquisition of King from ActivisionBlizzard for USD 6 billion in 2016.

Don Geyer

Board Member

Number of shares: 646 321

Don Geyer has more than 30 years of experience in leading projects and organizations, including from 3 to 300 people.

He has led digital projects from the concept stage to publishing and international distribution and has produced games, simulations, and 3D visualizations with international partners.

He has an extensive international network in the gaming industry and is a frequent speaker at international conferences such as GDC, China Joy and E3.

Don has worked with the acquisition process from a global perspective for the international market with a focus on growth potential.

Management

Don Geyer

CBDO

Chief Business Development Officer

 Don Geyer has more than 30 years of experience in leading projects and organizations, including from 3 to 300 people.

He has led digital projects from the concept stage to publishing and international distribution and has produced games, simulations, and 3D visualizations with international partners.

He has an extensive international network in the gaming industry and is a frequent speaker at international conferences such as GDC, China Joy and E3.

Don has worked with the acquisition process from a global perspective for the international market with a focus on growth potential.

Harald Riegler

CEO

Chief Executive Officer

Harald is an entrepreneur and consultant in the gaming industry, who lives in Vienna, Austria.

He grew up in Austria with a Swedish mother and speaks Swedish.

Harald was a co-founder and CEO of the game development company Purple Lamp Studios, which was acquired by Embracer Group, and a co-founder of Belgian Neopica, which was acquired by Nacon Games.

In addition, he was CEO and founder of Austria’s largest gaming studio Sproing for over 15 years, as well as a partner in the newly launched German business platform for the gaming industry Gamesindustry.network.

Håkan Mattsson

CTO

Cheif Technical Officer

Håkan Mattsson has been a producer, manager and on the board for a number of projects over the past ten years.

These include commercial PC products and mobile products as well as 3D visualization and simulation projects in Nanjing, China.

He has also been a lecturer at Uppsala University for more than eight years, where he has handled hundreds of student game projects.

Håkan has a degree in game programming from Uppsala University and an expert degree in mobile development from the Chinese province of Jiangsu.

Patrick Streppel

CPO

Chief Publishing Officer 

Patrick is a serial entrepreneur and executive with more than 15 years experience in the games industry.

After his degree in Media Management, he started his career at Bertelsmann AG and Axel Springer SE before transforming the former gaming news and review portal “gamigo” into a global Free to Play Online Games Publisher.

As Member of the Executive Board of gamigo AG responsible for Business Development, Product Management, Production and Marketing, Patrick was hands-on with some of the most successful F2P MMOs in Europe.

After leaving gamigo, Patrick started IME GmbH, providing consulting and game publishing services to international media and game companies of different sizes incl. Deutsche Telekom, Tilting Point, Joycity, Nival and Bandai Namco Games.

As such Patrick led for nearly three years the business development department of Gameforge AG, one of the largest European online game publishers where he licensed the Steam Top 10 hit “Swords of Legends Online” or established new distribution channels.

In 2015 Patrick founded gameXcite GmbH, a small indie game publisher based in Hamburg that later acquired the rights to Asterix & Friends and started in-house development. As such Patrick is Chief Publishing Officer for Jumpgate AB and CEO of gameXcite – now a Jumpgate subsidiary.

Financial Reporting

Corporate Governance

Jumpgate AB (“the Company”) is a Swedish public limited company subject to Swedish law. The company’s governance is based on Swedish legislation, primarily the Swedish Companies Act (SFS 2005: 551) and other relevant rules and guidelines. As the Company is not listed on a regulated marketplace, the company is not covered by the Swedish Code of Corporate Governance.

 

Articles Of Association

 

The company’s most recently adopted articles of association can be downloaded

Bolagsordning för Jumpgate AB

Auditors

Anton Spinnars and Per-Olov Strand, Certified Auditor, Finnhammars Revisionsbyrå.

 

Marcus Jönsson Vallas, Deputy Auditor, Finnhammars Revisionsbyrå.

Listing

Jumpgate AB shares have been traded since 16 September 2016 on NGM Nordic SME Sweden under the short name GATE SME and with ISIN code SE0008435044. As of March 31, 2023, the company have approximately 2,100 shareholders

Bolagsbeskrivning
Jumpgate AB Delårsrapport Q1 2023

Previous General Meetings

Extraordinary General Meeting 22 Nov, 2019

Financial Reports

Financial Calendar

Delårsrapport januari – mars 2023 (Q1 2023) 2023-05-10
Delårsrapport januari – juni 2023 (Q2 2023) 2023-08-17
Delårsrapport januari – september 2023 (Q3 2023) 2023-11-16
Bokslutskommuniké januari – december 2023 (Q4 2023) 2024-02-28

 

 

Ownership Structure

The company has approximately 2,100 shareholders. The largest owners in the Company as of 2023-03-31 and according to the latest known

conditions are shown in the table below.

Shareholder  Number Of Shares Proportion (%)
Nordnet Livsforsikring AS 9 122 694 6,37%
Avanza Pension AB 8 590 074 6,00%
Minotaurus Energi AS 6 385 009 4,46%
Harald Riegler 5 255 740 3,67%
F1 Funds AS 4 990 392 3,48%
Urtiven AS 4 464 906 3,12%
Ålandsbanken ABP 3 896 903 2,72%
Fam. Junzell 3 861 292 2,70%
Stefan Wennergren 3 550 000 2,48%
Patrick Streppel 3 366 636 2,35%
Clearstream Banking S.A 2 975 001 2,08%
Marcus Jacobs 2 810 714 1,96%
Babak Sodmand 2 312 458 1,61%
Tiveden AS 2 250 000 1,57%
Martin Ekdal 2 059 158 1,44%
Other approximately 2,100 shareholders 77 379 995 54,01%
Summa: 143 270 972 100%

 

Articles Of Association For Jumpgate AB

 • 1. Company name

The company name of the limited liability company is Jumpgate AB. The company is public (publ).

 

 • 2. Registered office

The board of directors shall have its registered office in Gotland County, Gotland Municipality. A general meeting shall be held in Visby or Stockholm.

 

 • 3. Object of the Company

The limited liability company shall conduct the development, distribution and marketing of software and media production in IT technology with a focus on entertainment and related activities. Furthermore, the Company shall own and manage movable and immovable property and conduct other activities compatible there. The company shall also own and manage shares or units in companies with similar operations.

 

 • 4. Share capital.

The share capital should not be less than SEK 1,500,000 and not be more than SEK 6,000,000.

 

 • 5. Number of shares

The number of shares should not be less than 54,400,000 shares and not be more than 217,600,000 shares.

 

 • 6. Board of directors

The Board of Directors shall consist of no less than three members and no more than six board members with a maximum of two deputies. The members of the Board of Directors and any deputies are elected each year at an Annual General Meeting for the period until the end of the next Annual General Meeting.

 

 • 7. Auditors

1-2 auditors, with or without deputies, or a registered accounting firm, are appointed to audit the company’s annual accounts and accounts, as well as the administration of the Board of Directors and the CEO.

 

 • 8. Convening of a general meeting

Notice of a general meeting shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting on the company’s website. At the time of the notice, an announcement will be in Dagens Industri. Notice of a general meeting shall be made within the time specified in the Swedish Companies Act in force at any given time.

 

 • 9. Attendance at general meetings

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date as set out in the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

 

 • 10. Reconciliation reservation

The company’s shares shall be registered in a record register in accordance with the Securities Markets Act (1998: 1479) on CSDs and the accounting of financial instruments.

 

 • 11. Matters at the Annual General Meeting

The following matters shall be dealt with at the Annual General Meeting.

 1. 1. Opening of the meeting.
 2. 2. Election of chairman of the meeting
 3. 3. Preparation and approval of the voting list.
 4. 4. Election of one or more persons to certify the minutes.
 5. 5. Examination of whether the meeting has been properly convened.
 6. 6. Approval of the agenda.
 7. 7. Presentation of the annual report and the auditors’ report and the group annual report and the group auditor’s report.
 8. 8. Resolutions regarding:
 9. a) adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,
 10. b) decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet,
 11. c) discharge from liability of the board of directors and the managing director.
 12. 9. Determination of the number of directors and auditors.
 13. 10. Determination of fees to the board of directors and to the auditors.
 14. 11. Election of the board of directors and auditors.
 15. 12. Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.

 

 • 12. Financial year

The financial year of the limited liability company shall be 1 January to 31 December.