Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB
Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021.

Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 juni 2021, dels till bolaget anmält sin avsikt att delta på stämman genom att avge sin poströst enligt anvisning under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast, 21 juni 2021 under adress Jumpgate AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby med angivande av ”årsstämma 2021” eller via e-post till  info@jumpgategames.se.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.jumpgategames.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 juni 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.  Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 16 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.jumpgategames.se. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Jumpgate AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby med angivande av ”årsstämma 2021” eller via e-post till info@jumpgategames.se. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs poströstningen) i dess helhet ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Eventuella frågor om årsstämman eller poströstningsformuläret hänvisas till bolaget på

info@jumpgategames.se

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av minst en justeringsman.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 13. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2022.
 14. Beslut om incitamentprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner
 15. Beslut om incitamentprogram för styrelseledamöter
 16. Beslut om emission av aktier
 17. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Kallelse årsstämma

FULLMAKTSFORMULÄR – Jumpgate AB

Poströstningsformulär – Jumpgate AB.

Jumpgate Warrant Terms Draft Novare 05.28 Board Program

Jumpgate Warrant Terms Draft Novare 05.28 Employee Program

Presentation styrelsekandidat Marcus Jacobs

INVESTOR RELATIONS

Welcome to Jumpgate AB’s investor pages. The company’s mentor is G&W Fondkommission

Please contact  ir@jumpgategames.se  with questions and inquiries.

 

Contact persons for IR-related questions:

Don Geyer and Håkan Mattsson

ir@jumpgategames.se

tel: +46705547333

 

For other questions, please send an email to  info@jumpgategames.se

The Board

Viktor Modigh

Chairman of the Board

Number of shares: 1 435 960

Viktor is an Entrepreneur, Investor and Advisor with a broad set of skills including finance, mergers and acquisitions, business development and experience from the commercial and legal sides of a number of industries.

He’s also an experienced negotiator and has a strong international financial network.

He holds a Master of Law from the University of Gothenburg.

 Other board assignments include the cloud-based film collaboration platform Klash, and the Norwegian private investment companies Minotaurus Energi AS and Urtiven AS. 

Martin Ekdal

Board member

Number of shares: 2,024,158

Martin is an entrepreneur with a large network of contacts in the gaming industry and has solid expertise in business development, marketing, and sales.

Founder of the software company Donya Labs AB in 2006 and held various positions there as CEO and sales manager until the company was bought by Microsoft (MSFT) in 2017.

Master of Philosophy from Linköping University with a focus on Business Administration and Business Law.

Owner of Martin Ekdal Invest.

Matthew Wilson 

Board member

Number of shares 512,341

Matthew Wilson is originally from Canada but has been living in Helsinki with his family for a long time.

He is the founder and CEO of the investment company Wild Sloths OY, which invests in gaming-related companies

Before starting Wild Sloths, Matthew worked for 9 years at the leading Finnish game studio Rovio, where he played a key role in the company’s commercial success and was one of the major shareholders with his wife.

His positions included Head of Marketing for the launch of Angry Birds, Head of Third-Party Publishing and Director of Business Development.

Matthew has solid skills and experience in monetizing mobile games and commercializing intellectual property rights. In addition, he has an extensive network in the gaming industry.

Harald Riegler

CPO

Chief Product Officer

Number of shares private & company:  4 980 740

 

Harald is an entrepreneur and consultant in the gaming industry, who lives in Vienna, Austria.

He grew up in Austria with a Swedish mother and speaks Swedish.

Harald was a co-founder and CEO of the game development company Purple Lamp Studios, which was acquired by Embracer Group, and a co-founder of Belgian Neopica, which was acquired by Nacon Games.

Today, Harald is the CEO of his consulting company Gamedev Consult, where he helps companies in the gaming industry with corporate strategy, financing, and organizational and product development.

In addition, he was CEO and founder of Austria’s largest gaming studio Sproing for over 15 years, as well as a partner in the newly launched German business platform for the gaming industry Gamesindustry.network.

Harald works as Chief Product Officer for Jumpgate on a consulting basis.

 

Don Geyer

CEO

Chief Executive Officer

Number of shares: 581 321

 

Don Geyer has more than 30 years of experience in leading projects and organizations, including from 3 to 300 people.

He has led digital projects from the concept stage to publishing and international distribution and has produced games, simulations, and 3D visualizations with international partners.

He has an extensive international network in the gaming industry and is a frequent speaker at international conferences such as GDC, China Joy and E3.

Don has worked with the acquisition process from a global perspective for the international market with a focus on growth potential.

Management

Don Geyer

CEO

Chief Executive Officer

 

Don Geyer has more than 30 years of experience in leading projects and organizations, including from 3 to 300 people.

 He has led digital projects from the concept stage to publishing and international distribution and has produced games, simulations, and 3D visualizations with international partners.

 He has an extensive international network in the gaming industry and is a frequent speaker at international conferences such as GDC, China Joy and E3.

 Don has worked with the acquisition process from a global perspective for the international market with a focus on growth potential.

Harald Riegler

CPO

Chief Product Officer

 

Harald is an entrepreneur and consultant in the gaming industry, who lives in Vienna, Austria.

He grew up in Austria with a Swedish mother and speaks Swedish.

Harald was a co-founder and CEO of the game development company Purple Lamp Studios, which was acquired by Embracer Group, and a co-founder of Belgian Neopica, which was acquired by Nacon Games.

Today, Harald is the CEO of his consulting company Gamedev Consult, where he helps companies in the gaming industry with corporate strategy, financing, and organizational and product development.

In addition, he was CEO and founder of Austria’s largest gaming studio Sproing for over 15 years, as well as a partner in the newly launched German business platform for the gaming industry Gamesindustry.network.

Harald works as Chief Product Officer for Jumpgate on a consulting basis

Håkan Mattsson

CTO

Cheif Technical Officer

 

Håkan Mattsson has been a producer, manager and on the board for a number of projects over the past ten years.

These include commercial PC products and mobile products as well as 3D visualization and simulation projects in Nanjing, China.

He has also been a lecturer at Uppsala University for more than eight years, where he has handled hundreds of student game projects.

Håkan has a degree in game programming from Uppsala University and an expert degree in mobile development from the Chinese province of Jiangsu.

Financial Reporting

Corporate Governance

Jumpgate AB (“the Company”) is a Swedish public limited company subject to Swedish law. The company’s governance is based on Swedish legislation, primarily the Swedish Companies Act (SFS 2005: 551) and other relevant rules and guidelines. As the Company is not listed on a regulated marketplace, the company is not covered by the Swedish Code of Corporate Governance.

 

Articles Of Association

 

The company’s most recently adopted articles of association can be downloaded

Bolagsordning för Jumpgate AB

Auditors

Anton Spinnars and Per-Olov Strand, Certified Auditor, Finnhammars Revisionsbyrå.

 

Marcus Jönsson Vallas, Deputy Auditor, Finnhammars Revisionsbyrå.

Listing

Jumpgate AB shares have been traded since 16 September 2016 on NGM Nordic SME Sweden under the short name GATE SME and with ISIN code SE0008435044. As of March 31, 2021, the company have approximately 3,100 shareholders

Bolagsbeskrivning
Three-Gates-Bokslutskommuniké-Q4-2020

Financial Calendar

Interim Report January – March 2021 (Q1 2021) 2021-05-20
Annual General Meeting 2021 2021-06-22
Interim Report January – June 2021 (Q2 2021) 2021-08-19
Interim Report January – September 2021 (Q3 2021) 2021-11-18

 

 

Ownership Structure

The company has approximately 3,100 shareholders. The largest owners in the Company as of 2021-03-31 and according to the latest known

conditions are shown in the table below.

Shareholder  Number Of Shares Proportion (%)
Avanza Pension AB 8 248 234 7,84%
Minotaurus Energi AS 6 224 661 5,92 %
Harald Riegler 4 980 740 4,73%
Nordnet Livsforsikring AS 4 543 931 4,32%
Urtiven AS 3 500 000 3,33%
Patrick Streppel (Interactive Media & Entertainment GmbH) 3 366 636 3,20%
F1 Funds AS 3 250 000 3,09 %
Martin Ekdal (privat & via bolag) 2 024 158 1,92 %
Babak Sodmand 2 018 622 1,92 %
RCL Holding AB 2 000 000 1,90 %
Other approximately 3,100 shareholders 65 059 222 61,83 %
Summa: 105 216 204 100%

 

Articles Of Association For Jumpgate AB

 • 1. Company name

The company name of the limited liability company is Jumpgate AB. The company is public (publ).

 

 • 2. Registered office

The board of directors shall have its registered office in Gotland County, Gotland Municipality. A general meeting shall be held in Visby or Stockholm.

 

 • 3. Object of the Company

The limited liability company shall conduct the development, distribution and marketing of software and media production in IT technology with a focus on entertainment and related activities. Furthermore, the Company shall own and manage movable and immovable property and conduct other activities compatible there. The company shall also own and manage shares or units in companies with similar operations.

 

 • 4. Share capital.

The share capital should not be less than SEK 1,500,000 and not be more than SEK 6,000,000.

 

 • 5. Number of shares

The number of shares should not be less than 54,400,000 shares and not be more than 217,600,000 shares.

 

 • 6. Board of directors

The Board of Directors shall consist of no less than three members and no more than six board members with a maximum of two deputies. The members of the Board of Directors and any deputies are elected each year at an Annual General Meeting for the period until the end of the next Annual General Meeting.

 

 • 7. Auditors

1-2 auditors, with or without deputies, or a registered accounting firm, are appointed to audit the company’s annual accounts and accounts, as well as the administration of the Board of Directors and the CEO.

 

 • 8. Convening of a general meeting

Notice of a general meeting shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting on the company’s website. At the time of the notice, an announcement will be in Dagens Industri. Notice of a general meeting shall be made within the time specified in the Swedish Companies Act in force at any given time.

 

 • 9. Attendance at general meetings

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date as set out in the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

 

 • 10. Reconciliation reservation

The company’s shares shall be registered in a record register in accordance with the Securities Markets Act (1998: 1479) on CSDs and the accounting of financial instruments.

 

 • 11. Matters at the Annual General Meeting

The following matters shall be dealt with at the Annual General Meeting.

 1. 1. Opening of the meeting.
 2. 2. Election of chairman of the meeting
 3. 3. Preparation and approval of the voting list.
 4. 4. Election of one or more persons to certify the minutes.
 5. 5. Examination of whether the meeting has been properly convened.
 6. 6. Approval of the agenda.
 7. 7. Presentation of the annual report and the auditors’ report and the group annual report and the group auditor’s report.
 8. 8. Resolutions regarding:
 9. a) adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,
 10. b) decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet,
 11. c) discharge from liability of the board of directors and the managing director.
 12. 9. Determination of the number of directors and auditors.
 13. 10. Determination of fees to the board of directors and to the auditors.
 14. 11. Election of the board of directors and auditors.
 15. 12. Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.

 

 • 12. Financial year

The financial year of the limited liability company shall be 1 January to 31 December.