Three Gates AB (publ) tillförs cirka 14,7 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen och säkrar därmed finansiering vilket främst avses att användas till den planerade lanseringen av konsolversionen av 8 to Glory, men även till fortsatt bearbetning och marknadsföring av de redan befintliga spelen i produktportföljen.

Utfall i företrädesemissionen

Sammanlagt tecknades 2 109 714 aktier, motsvarande ca 80 % av det totala erbjudandet i företrädesemissionen. 990 649 aktier, motsvarande ca 38 % av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 229 162 aktier, motsvarande ca 9 % av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. 889 905 aktier, motsvarande ca 34 % av erbjudandet, tecknades av garanterna i emissionen. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital initialt med 1 166 512 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar således med 2 109 714, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i bolaget därefter uppgår till 3 424 038. Ovanstående innebär att samtliga tecknare har erhållit full tilldelning. Avräkningsnotor sänds ut med likviddag den 12 mars.

Riktad emission

En kompletterande riktad emission är under genomförande för att kvitta delar av det brygglån bolaget upptog under 2017 samt avseende ersättning till garanterna i företrädesemissionen. Sammanlagt kommer ca 1 038 896 aktier att utges för kvittningar i den riktade emissionen. Antalet aktier i bolaget kommer därmed att öka med ytterligare 1 038 896 aktier och aktiekapitalet kommer i och med det att öka med 574 431 SEK.
Bolagets aktiekapital kommer efter registreringarna av de ovanstående emissionerna att uppgå till 2 467 667 SEK. Totala antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till 4 462 934 st.

Mindre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med förestående registrering på Bolagsverket.

 Handel med BTA och leverans av nya aktier

Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic MTF till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet mars. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF i samband med att företrädesemissionen registreras av Bolagsverket och leverans av nyutgivna aktier skett till depåer/VP-konton.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Three Gates i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar som emissionsinstitut.

För ytterligare information
Don Geyer VD, Three Gates AB
Telefon: 0705 – 54 73 33
E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 klockan 08:00 CET.