Three Gates AB (”Three Gates” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av högst 24 622 370 aktier, motsvarande högst cirka 24,6 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden avslutades den 20 december 2019 (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”). Den slutliga sammanställningen av utfallet visar att 5 137 527 aktier, motsvarande cirka 20,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande totalt 8 093 561 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 32,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen täcktes upp till cirka 8 MSEK av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är i och med ovanstående tecknad till cirka 53,7 procent, vilket innebär att Three Gates tillförs cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader.

Genom emissionen har vi minskat skuldsättningen rejält och tagit ett viktigt steg mot finansiell stabilitet och lönsamhet. Trots att vi inte nådde hela vägen i emissionen, så är vi i en avsevärt starkare sits nu än för några veckor sedan. Parallella diskussioner pågår om en kompletterande finansiering på ca 500 000 EUR avseende Tivolaförvärvet. Bolaget är dessutom i flera långt gångna förhandlingar gällande nya spelprojekt och offentligt stöd, som beräknas slutföras i början av det kommande året och som tillför omedelbar likviditet vid positivt utfall. Tillsammans med en finansiering av Tivolaförvärvet bedömer jag och styrelsen att vi med hjälp av ett eller två nya avtal kommer att kunna visa att vi har säkrat 12 månaders fortsatt drift tidigt nästa år”, säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2019 var registrerad som aktieägare i Three Gates ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje befintlig aktie erhölls fem (5) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Avseende utfallet, vilket redogjorts för ovan, kommer betalning för tecknade aktier till ett belopp om cirka 8 MSEK att erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 30 december 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom registreringen hos Bolagsverket av tecknade aktier i Företrädesemissionen kommer Three Gates aktiekapital att öka med 7 315 794,847 SEK till sammanlagt 10 038 657,96 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 13 231 088 aktier till 18 155 562 aktier. Således kommer det finnas totalt 18 155 562 aktier i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Utspädningen för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 72,9 procent.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av januari 2020. Omkring sju arbetsdagar därefter kommer BTA omvandlas till nya aktier.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se.

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 klockan 11:45 CET.