Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades fredagen den 28 juni 2019 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för Bolagets årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag:

Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Till styrelsen omvaldes Joakim Dahl, Martin Ekdal, Don Geyer, Sean Kauppinen, Viktor Modigh Matthew Wilson. Viktor Modigh omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, enligt följande: (i) årligt arvode om 80 000 kronor till styrelseledamöter utom verkställande direktören, samt (ii) årligt arvode om 150 000 kronor till styrelseordföranden.

Auktoriserad revisor Stefan Bengtsson från BDO omvaldes som bolagets revisor för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2020. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med följande förändringar:

Tidigare lydelse §4. Aktiekapital, Aktiekapitalet ska vara lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor. Beslutad ny lydelse: Aktiekapital, Aktiekapitalet ska vara lägst 2 720 000 kronor och högst 10 880 000 kronor

Tidigare lydelse §5. Antal aktier Lägst 2 500 000 aktier och högst 10 000 000 aktier. Beslutad ny lydelse: Antal aktier Lägst 4 900 000 aktier och högst 19 600 000 aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

 För ytterligare information 

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

Om bolaget 

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 klockan 18:00 CEST.