Styrelsen i Three Gates AB har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen, vilken även har möjlighet till teckning utan företräde. Ursprunglig teckningstid var 2 december till och med 16 december. Den kommer nu att förlängas till den 20 december. Motiv till förlängningen är att Bolagets styrelse vill bereda tid för samtliga aktieägare möjlighet att ta ställning till teckningserbjudandet med beaktande av även den senaste pressreleasen/ informationen kring bolagets utveckling.

Efter förlängningen kommer tidplanen att se ut som följande:

2 december – 20 december 2019
Teckningsperiod

2 december – 12 december 2019
Handel med teckningsrätter på NGM Nordic MTF

2 december 2019 till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)

Omkring 30 december 2019
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Bolaget framgår av det investeringsmemorandum som upprättats i samband med företrädesemissionen. Investeringsmemorandum, emissionsteaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.threegates.se, och på emissionsinstitutets hemsida, www.hagberganeborn.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Don Geyer, VD, 070-554 73 33, don@threegates.se

Om Three Gates

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 klockan 19:00 CET.