DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I JUMPGATE AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Onsdagen den 5 juni 2024, är sista dag för teckning av aktier i Jumpgate AB:s (”Jumpgate” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier om cirka 28,6 MSEK (”Företrädesemissionen”). Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 5 juni 2024. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning. Sista dag för handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME är idag, den 31 maj 2024.

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Jumpgates huvudkontor samt på Bolagets (www.jumpgategames.se), Nordic Growth Market (www.ngm.se), Nordicap Corporate Finance (www.nordicap.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information finns tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.

Sammanfattning

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Ett hundra (100) teckningsrätter berättigar till teckning av nittionio (99) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen.
  • Teckningskursen är fastställd till 0,06 SEK per nyemitterad aktie.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Jumpgate cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader.
  • I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK motsvarande cirka 22,7 procent av Företrädesemissionen, har erhållits från befintliga investerare med stor branscherfarenhet, däribland Jimmy Jönsson, Susana Meza Graham (genom bolag), F1 Funds AS, F2 Funds AS och Infundo AB (som kontrolleras av Viktor Modigh och Marcus Jacobs).
  • Därutöver har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, däribland Jimmy Jönsson, Alexander Ivarsson, F2 Funds AS och Nowo Global Fund, ingått garantiåtaganden om cirka 22,1 MSEK, motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

Tidplan för Företrädesemissionen

 

22 maj – 31 maj 2024 Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME
22 maj – 5 juni 2024 Teckningsperiod
22 maj 2024 – till registrering vid Bolagsverket Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 22 maj fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 26 2024.
Omkring den 10 juni 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) är finansiell rådgivare till Jumpgate i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Jumpgate i någon jurisdiktion, varken från Jumpgate eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

 

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i informationsmemorandumet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.