Tivola Games

Tivola-förvärvet skulle enligt tidigare kommunicerad tidsplan vara färdigt före slutet på första kvartalet, men har försenats något till följd av det pågående utbrottet av Covid-19. Parterna är fast beslutna om att genomföra transaktionen och har förlängt exklusivitetsperioden till 30 april. Enligt tysk rätt krävs notarisering i fysiskt möte för att slutföra affären, under kan medföra förseningar under rådande omständigheter, men utifrån nu tillgänglig information beräknas affären slutföras i slutet av april eller början av maj. Efter en första kapitalinjektion på 500 000 EUR kommer Three Gates att erhålla ca 65 % av aktierna i Tivola Games.

Tivola har haft en bra start på 2020 dels till följd av ökat fokus på att engagera spelarna och dels till följd av ökningen av spelande till följd av utbrottet av Covid-19. Tivolas siffror kommer att redovisas i Three Gates delårsrapport för det första kvalet, förutsatt att förvärvet har slutförts. Three Gates har tillsammans med SuperScale inlett analys av möjliga monetariseringsförbättringar i Tivolas befintliga portfölj.

Project Blue Book: Hidden Mysteries

Spelet fortsätter att justeras utifrån tillgänglig data från mjuklanseringen och närmar sig global lansering. En första omgång begränsad user acquisition planeras tillsammans med SuperScale för att förbättra dataunderlaget.

Atari Asteroids Star Pilot

Atari Asteroids Star Pilot har mjuklanserats i Kanada, Storbritannien och Filippinerna. Insamling av data och justering av spelet pågår löpande. Ytterligare information om den globala lanseringen kommer längre fram.

Hidden Animal World

Ett spel i hidden object-genren planeras tillsammans med Tivola med förväntad utgivning senare i år. Spelet bygger på spelmotorn i Three Gates Project Blue Book: Hidden Mysteries, utspelar sig i Tivolas Animal World och riktar sig mot Tivolas publik. Tivola kommer att vara förläggare för spelet.

Covid-19 och åtgärder för att stärka bolagets ställning

Utbrottet av Covid-19 påverkar bolaget på olika sätt. En positiv effekt för spelbranschen är som ovan nämnt att spelandet har ökat under krisen. Samtidigt drabbas kapitalmarknaden och finansieringar försenas och försvåras. Pågående processer med samarbetspartners tar längre tid än under normala omständigheter. Bolagets kontor är öppet, men merparten av personalen arbetar hemifrån tillsvidare.

Bolaget har minskat personalstyrkan med 23 % och utvärderar löpande ytterligare kostnadsbesparande åtgärder. Som framgår av separat kallelse föreslås en minskning av aktiekapitalet i bolaget för förlusttäckning. Vidare har långivare och fordringsägare med fordringar uppgående till ca 2 mkr accepterat ett erbjudande om att kvitta fordran på bolaget mot nyutgivna aktier till en kurs motsvarande 10 % rabatt på det volymvägda snittpriset under de tio dagar som föregår beslutet. Kallelse till extrastämma för att fatta beslut om kvittningsemissionen kommer i närtid.

Valberedningen inför årsstämman 2020 har utökats

Valberedningen inför årsstämman 2020 har utökats med Lars Østerås, som representerar Minotaurus Energi AS. Sedan tidigare består valberedningen av:

Christoffer Lööw, valberedningens ordförande

Martin Ekdal, representerar sig själv

Viktor Modigh, styrelseordförande i Three Gates AB, representerar även Tiveden AS

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 klockan 15:00 CET.