Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades fredagen den 22 november 2019 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag:

Ändring av bolagsordning

Punkterna 4 & 5 i bolagsordningen ändrades till följande:

Ӥ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.”

Beslut om nyemission

Bolagsstämman godkände beslutet om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Fordringshavare på bolaget har rätt att kvitta sina fordringar som betalning för nyemitterade aktier i bolaget.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 13 614 315,60 kronor.

Högst 24 622 370 nya aktier ska ges ut.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 28 november 2019.

Teckningskursen ska vara 1,00 kronor för varje ny aktie.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och i sista hand till dem som garanterat nyemissionen och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till storleken av de ställda garantiutfästelserna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 december 2019 till och med den 16 december 2019. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. Betalning för tecknade aktier kan ske genom kvittning. Teckning av nya aktier ska då ske under samma period på separat teckningslista och betalning erläggas samtidigt som teckning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information 

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

Om bolaget 

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019, 17:00 CEST.