Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades fredagen den 2 februari 2018 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag:

Ändring av bolagsordningen:
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande ändring av bolagsordningen så att aktiekapitalets gränser och antalet aktier utökades för att möjliggöra ytterligare nyemissioner. Vidare anpassades § 10 på grund av ändrat namn på författning. Den nya lydelsen är:

Ӥ4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.

§5. Antal aktier
Lägst 1 300 000 aktier och högst 5 200 000 aktier.

§10. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission, som var villkorat av efterföljande stämmobeslut. Villkoren för företrädesemissionen i korthet:

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan förut äger. För varje aktie i Three Gates AB som innehas på avstämningsdagen erhålls rätten att teckna två aktier i nyemissionen.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 8 februari 2018. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 februari 2018. Första dagen aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 februari 2018.

Teckningskursen ska vara 7 kronor för varje ny aktie.

Teckningstiden är från och med den 13 februari 2018 till och med den 1 mars 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota.

Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 1 453 444,30 kronor. Högst 2 628 648 nya aktier ska ges ut.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget
Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se