Aktieägarna i Three Gates AB (publ), org. nr. 556842-4062, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 juni, 2018, kl. 15.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 juni 2018, dels senast den 12 juni 2018 till bolaget anmält sin avsikt att delta på stämman. Anmälan kan göras per post till Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby (märk kuvertet ”extra bolagsstämma”), per telefon 073-334 27 53 eller per e-post ir@threegates.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och ombud.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.threegates.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 juni 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till adress Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Three Gates AB:s hemsida, www.threegates.se.


Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Beslut om utgivande av teckningsoptioner för incitamentsprogram för Bolagets anställda.
  8. Beslut om utgivande av teckningsoptioner för incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter.
  9. Övriga frågor.
  10. Stämmans avslutande.

 

Huvudsakliga förslag till beslut


Beslut om utgivande av teckningsoptioner för incitamentsprogram för Bolagets anställda (punkt 7)

Huvudägare föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 240 000 teckningsoptioner 2018/2021 på följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vederlagsfritt, tillkomma anställda i organisation i enlighet med bilaga 2A. Överteckning kan ej ske.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna. Betalning ska vid överlåtelse erläggas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Övriga villkor framgår av bilaga 2B (Teckningsoptionsvillkor).

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast två veckor från bolagsstämmans beslut men styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.

Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning det år som de registrerats.

Vid full teckning med stöd av utgivna teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital öka med högst
132 701,918535672 kronor, innebärande en utspädningseffekt om ca 5 % av Bolagets aktier och aktiekapital.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det jämlikt 16 kap aktiebolagslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner för incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter (punkt 8)

Huvudägare föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 90 000 teckningsoptioner 2018/2021 på följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vederlagsfritt, tillkomma nyckelpersoner i organisation i enlighet med bilaga 3A. Överteckning kan ej ske.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna. Betalning ska vid överlåtelse erläggas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Övriga villkor framgår av bilaga 3B (Teckningsoptionsvillkor).

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast två veckor från bolagsstämmans beslut men styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.

Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning det år som de registrerats.

Vid full teckning med stöd av utgivna teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital öka med högst
49 763,2194508771 kronor, innebärande en utspädningseffekt om ca 2 % av Bolagets aktier och aktiekapital.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets styrelseledamöter.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det jämlikt 16 kap aktiebolagslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.threegates.se och framläggas på stämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 i förslaget till dagordning är giltigt endast om det jämlikt 16 kap aktiebolagslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Three Gates AB har på dagen för denna kallelse totalt 4 462 935 aktier med en röst vardera.

*****

Visby i maj 2018
Three Gates AB (publ)
Styrelsen