DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I JUMPGATE AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Idag, den 19 maj 2023, inleds teckningsperioden i Jumpgate AB:s (”Jumpgate” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 5 april 2023 och godkändes av extra bolagsstämman den 10 maj 2023.

 Sammanfattning

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.
  • Teckningskursen är fastställd till 0,22 SEK per ny aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 19 maj 2023 till och med den 2 juni 2023.
  • I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden uppgående till cirka 26,7 MSEK, motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare och externa investerare, bland annat Andreas Tobler (genom bolag), Andras Vajlok, Frank Zahn (genom bolag), Jimmy Jönsson, F1 Funds AS, F2 Funds AS, Infundo AB, Minotaurus Energi AS, Urtiven AS och Bolagets VD Harald Riegler samt operativ chef och finanschef Florian Bohn (genom bolag).
  • Därutöver har vissa av Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare lämnat garantiåtaganden enligt sedvanliga villkor om sammanlagt cirka 36,3 MSEK, motsvarande cirka 57,6 procent av Företrädesemissionen. Därmed har Bolaget erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till sammanlagt 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För fullständig information om villkoren för Företrädesemissionen hänvisas till prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 16 maj 2023.

Tidplan för Företrädesemissionen

19 maj – 30 maj 2023 Handel med teckningsrätter
19 maj – 2 juni 2023 Teckningsperiod
19 maj 2023 – fram till dess aktierna registreras vid Bolagsverket Handel med BTA (betald tecknad aktie)
Omkring den 7 juni 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen och möjligt utnyttjande av övertilldelningsoptionen

 Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Harald Riegler, verkställande direktör, Jumpgate

E-post: harald@jumpgategames.se
Telefon: 0705 – 54 73 33

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2023 kl. 08:30 CEST.

OM JUMPGATE

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se.

 VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Jumpgate i någon jurisdiktion, varken från Jumpgate eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats av Bolaget och har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 Framåtriktade uttalanden

 Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.