• Nettoomsättningen under delåret uppgick till 8 498 TSEK (710 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 4 465 TSEK (121 TSEK). 
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -3 538 TSEK (-4 217 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -1 318 TSEK (-2 808 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 466 TSEK (-4 680 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -2 168 TSEK (-2 809 TSEK). 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,95 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -0,058 SEK (-0,57 SEK).
  • Den 18 maj har extra bolagsstämma hållits för minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt förändring av aktiekapitalets gränser.
  • Under perioden har en finansiering på totalt ca 19,3 MSEK genomförts, bestående av en riktad emission på ca 5,4 MSEK, en kvittningsemission på ca 8,6 MSEK samt upptagande av ett lån på ca 5,3 MSEK med konverteringsmöjlighet. Dessutom har riktade emissioner av 6 447 457 teckningsoptioner juni/juli med teckningstid 15 juni till 15 juli samt 6 447 457 teckningsoptioner TO1 med teckningstid under september månad genomförts till deltagare i finansieringen. Vidare har 9 400 452 teckningsoptioner TO1 delats ut vederlagsfritt till samtliga aktieägare per avstämningsdagen 10 juli 2020.
  • Den 28 maj har ca 65,7 % av aktierna i den tyska spelstudion Tivola Games förvärvats.
  • Den 30 juni har årsstämman beslutat att godkänna förvärv av rättigheterna till Robloxspelet RuneCraft från Martin Ekdal Invest AB.
  • Efter perioden har meddelats att Three Gates förvärvar rättigheterna till spelet Wordie från The Fast Mind Inc. Spelet förvärvas dels genom en betalning på 200 000 US dollar och dels genom en tilläggsköpeskilling baserad på nettointäkterna från spelet (17 % under de tre år som följer transaktionen). Transaktionen är villkorad av slutförandet av due diligence och ett slutgiltigt kontrakt mellan parterna.
  • Efter perioden har utfallet av teckningsoption juni/juli meddelats. Totalt nyttjades 5 018 964 teckningsoptioner för teckning av 5 018 964 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Genom teckningsoptionerna tillfördes Three Gates därmed ca 3,7 MSEK före kostnader.

 

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Så har tiden kommit att presentera den andra delårsrapporten som omfattar innehavet i Tivola Games. Vi har fått möjlighet att lära känna våra tyska kollegor bättre sedan sist och har fått bekräftat den mycket värdefulla kompetens som finns i Tivola-teamet.

Samhället präglas fortsatt av Covid -19, men trots de utmaningar som pandemin medför har vi städat upp balansräkningen och kraftigt förbättrat vår finansiella situation genom den finansiering på hittills ca 23 mkr som genomfördes under sommaren. Till detta kommer teckningsoptionen TO1, med teckningstid nu i september, som möjliggör ytterligare tillförsel av kapital. Vi har stärkt organisationen genom Tivolaförvärvet och vi har investerat i och byggt vidare på produktportföljen.

Det är glädjande att se att siffrorna fortsätter åt rätt håll och att vi därmed har tagit ytterligare ett steg mot svarta siffror. Det andra kvartalet har varit positivt försäljningsmässigt och vi ser en omsättningsökning för koncernen från 4 mkr till 4,5 mkr jämfört med första kvartalet, trots att andra kvartalet normalt är Tivolas svagaste. Tivola går fortsatt starkt med en omsättningsökning på 13 % i andra kvartalet jämfört med första kvartalet och hela 44 % jämfört med andra kvartalet 2019. Rörelseresultatet för koncernen i andra kvartalet förbättrades från -2,2 mkr till -1,3 mkr jämfört med första kvartalet.

Project Blue Book: Hidden Mysteries lanseras nu äntligen globalt, vilket kommer att bidra till moderbolagets försäljning framöver och Atari Asteroids: Star Pilot är inte långt borta. I Hamburg jobbas det för fullt på kommande Tivola-lanseringar, som vi kommer att ha anledning att återkomma till.

Vi har gjort ytterligare ett förvärv i spelet Wordie, som 2019 genererade ca 80 000 månatliga organiska nedladdningar, med intäkter på totalt ca 250 000 US dollar och som kommer att vara ett positivt bidrag till omsättningen framöver. Spelet har inte underhållits ordentligt under de senaste åren och vi ser stor potential i att arbeta upp spelet igen. Det slutgiltiga kontraktet för transaktionen väntas signeras inom kort. Vi fortsätter att bevaka marknaden mycket aktivt och utvärderar fortlöpande ytterligare investeringsmöjligheter.

Don Geyer

VD, Three Gates AB

 

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 klockan 08:00 CEST.

Delårsrapport-Q2-2020-TGAB