• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 588 TSEK (1 041 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -1 410 TSEK (-2 751 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 870 TSEK (-3 439 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,77 SEK) under perioden.
  • Brygglån på 6,7 Mkr med 1,5 % månatlig ränta har tagits upp för att stärka Bolagets likviditet.
  • I mars månad har extra bolagsstämma hållits för nyval av Matthew Wilson till styrelsen samt komplettering av Bolagets incitamentprogram.
  • Efter perioden har nytt licensavtal ingåtts med Atari för spelen Asteroids, Fatal Run och Submarine Commander.
  • Efter perioden har Project Blue Book: The Game mjuklanserats i Storbritannien.

 

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Under perioden har vi fokuserat på att komma till rätta med distributionen av 8 to Glory, förbereda lanseringen av Project Blue Book, affärsutveckling samt bolagets finansiella situation. Tyvärr kan vi konstatera att det är en mycket tuff konkurrens som råder om hyllutrymmet i butikerna i dagens marknad och trots ihärdiga försök från våra partners THQ Nordic och Pro Bull Riders så har inte placeringen av 8 to Glory varit framgångsrik så långt.

Mer glädjande är att vi sedan extrastämman i mars har fått in Rovioveteranen Matt Wilson i styrelsen, som var en central person bakom Rovios framgångar. Matt kom in på ägarsidan i den riktade emissionen i juli förra året och har nu tagit steget in i styrelsen, där vi har haft stor nytta av hans erfarenhet och nätverk. Han hade en nyckelroll i att vi kunde säkra rättigheterna till att utveckla Project Blue Book: The Game och knyta till oss författaren Steven-Elliot Altman för att skriva spelet. Steven har ett starkt track record, med mycket finansiellt framgångsrika titlar som inkluderar Pearl´s Peril och Ancient Aliens. Vi har nu mjuklanserat Project Blue Book: The Game i Storbritannien och utvärderar och finjusterar spelet i samarbete med Super Scale.

Vi har även fyllt på spelportföljen med spännande nya kommande titlar. Under våren har ett nytt licensavtal ingåtts med Atari för spelen Asteroids, Fatal Run och Submarine Commander. Först på tur är det ikoniska Asteroids som kommer under andra halvåret.

De uteblivna intäkterna från 8 to Glory innebär att vi kommer att behöva stärka likviditeten och det egna kapitalet i bolaget. Styrelsen utvärderar fortlöpande möjliga alternativ i form av finansiering, strukturella lösningar och ”work-for-hire”-uppdrag. Vi för långt gångna diskussioner om ett förlagsavtal för Project Blue Book: The Game, samt att licensiera ut rättigheterna till en mobilversion av Offensive Combat, där vi utvecklar spelet för förläggarens räkning. Bägge dessa möjligheter ger intäkter på kort sikt om vi kommer i mål. Vi för också löpande diskussioner med ett antal aktörer om eventuella samgåenden och djupare samarbeten.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 klockan 13:00 CEST.

 

Three-Gates AB Delårsrapport Q1 2019