• Nettoomsättningen under året uppgick till 52 075 TSEK (27 738 TSEK). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 19 685 TSEK (7 492 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -29 869 TSEK (-24 092 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -11 802 TSEK (-10 287 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 079 TSEK (-31 377 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -10 407 TSEK (-13 924 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,073 SEK (-0,21 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -0,024 SEK (-0,09 SEK).
  • Den 3 oktober meddelades att gameXcite ingått ett licensavtal med Paramount Consumer Products för användningen av Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine och Star Trek: Voyager för ett kommande PC- och konsolspel.
  • Den 5 oktober meddelades att Asterix & Obelix: Heroes, ett multiplattforms kortsamlarspel med rollspelsmekanik som utvecklades av gameXcite och förläggs av NACON, hade lanserats globalt för Playstation 4 & 5, Xbox, Nintendo Switch och PC.
  • Den 16 november meddelades att Horse Village: Wildshade mjuklanserats på iOS och Android. Spelet har utvecklats externt och förläggs av Tivola Games.
  • Den 16 november meddelades att Animal Hospital lanserats för Playstation 4 & 5, Xbox, PC samt Nintendo Switch. Spelet har utvecklats av Tivola Games och förläggs av NACON.
  • Den 16 november meddelades att Wildshade: Unicorn Champions lanserats för Playstation 4 & 5, Xbox samt PC. Spelet har utvecklats av Tivola Games och förläggs av NACON.
  • Den 22 december meddelades att en kvittningsemission genomförts avseende fordringar till ett värde av ca 1,5 mkr i syfte att minska Bolagets skuldsättning.
  • Efter perioden den 31 januari meddelades att ett ändringsavtal ingåtts med säljaren av Nukklear avseende det ursprungliga förvärvsavtalet. Betalningsdatumet för den sista kontantdelen av köpeskillingen (1 miljon EUR) senarelades från senast 31 januari 2024 till senast 31 maj 2024. Säljarens rätt till tilläggsköpeskilling med betalning i aktier till ett värde av totalt 1 miljon EUR annulerades. Vidare upphävdes säljarens skyldighet att kvarstå som VD i Nukklear och tidsperioden för vissa konkurrensbestämmelser i förvärvsavtalet förkortades. Säljaren ska även erhålla en bonus för nya utvecklingskontrakt med tredje parter till ett kontraktsvärde överstigande 1,25 miljoner EUR som denne tar in i Nukklear.

 

Med ”Bolaget”, eller ”Jumpgate” avses Jumpgate AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Kommentar till bokslutskommunikén

 

Ett tufft kvartal avslutar ett tufft år

När vi summerar det gångna året kan vi konstatera att vi krönte ett mycket tufft år med ett likaledes utmanande sista kvartal. Som väntat var intäkterna i fjärde kvartalet signifikant högre än föregående år till följd av förvärven av Nukklear och Funatics med en ökning på 163 %. Rörelseresultatet tyngdes av nedskrivningar samtidigt som kassaflödet var positivt med 2,6 miljoner kronor i kvartalet jämfört med negativt kassaflöde föregående år.

Lönsamhet och stärkt balansräkning är fortsatt i fokus. Vi har skurit ner kostnadsbasen i särskilt Tableflip och Tivola med genomslag i slutet av första kvartalet. Tillsammans med ytterligare externt finansierade spelprojekt ska åtgärderna skapa lönsamhet i rörelsen. Vi fortsätter att ta grepp för att minska skuldsättningen. I slutet av fjärde kvartalet kvittade vi 1,5 miljoner kronor i skuld mot aktier och under starten av det nya året omförhandlade vi delar av förvärvsavtalet med Nukklear-säljaren, vilket innebär att vi får bort en skuld på 11,2 miljoner kronor från balansräkningen i första kvartalet, som skulle betalats med nya aktier och därmed medfört stor utspädning för oss ägare. Vi utforskar även möjligheten att sälja free-to-play mobilspelsportföljen som ett led i den strategiska omdaningen av bolaget, vilket skulle möjliggöra en större amortering.


Operativ uppdatering

Spelprojekten i samarbete med NACON har nu slutförts. Samarbetet har fungerat väl och de första siffrorna för butiksförsäljningen är positiva. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att produkterna blir lönsamma, vilket medför att vi får del i royalty efter att NACON fått sin investering täckt av försäljningen.

Nukklear har signerat ytterligare arbete för Funcoms kommande spel Dune Awakening, som är fortsatt fokus för studion under merparten av 2024.

Utvecklingen av gameXcites Star Trek-spel Galactic Journey fortskrider enligt plan mot lansering under nästa år. Projektet demonstrerades nyligen internt för våra samarbetspartners Paramount och Daedalic och blev mycket väl emottaget. Avtalsstrukturen innebär att vi behåller stor uppsida vid en framgångsrik lansering.


Ljusning i affärsutvecklingen

2023 har sannolikt varit det värsta året under mina år i branschen, med inställda projekt, nedstängda spelstudios och signeringsstopp för nya spelprojekt hos många ledande marknadsaktörer. Samtidigt som nyheter om omfattande nedskärningar hos branschkollegor har fortsatt in i det nya året upplever vi ändå att det börjar lossna i affärsutvecklingen. Många förläggare har nu hål som behöver täppas till i sina lanseringsplaner för 2025 och 2026 och vi har flera projekt att erbjuda som kan lanseras i den aktuella perioden. Nyss hemkommen från den stora spelkonferensen D.I.C.E. i Las Vegas, är det glädjande att kunna summera en överraskande stark affärsutvecklingspipeline, många bra möten och lovande spår att följa upp.

Särskilt värt att nämna i affärsutvecklingen just nu är vårt egenutvecklade IP Battle Castles, där fokus nu är på att finna en partner för extern finansiering av spelet. Responsen bland potentiella förläggare och andra möjliga finansiärer har varit över all förväntan och vi ser nu tydligt hur viktigt det var att vi investerade i ett demo för spelet och positionerade oss för en kommande vändning i marknaden.

Den tuffa marknaden skapar även mycket öppningar, där vi via vårt starka kontaktnät har erbjudits flera mycket intressanta möjligheter att komma in i etablerade spelprojekt som annars inte skulle vara tillgängliga för oss. Det kan exempelvis handla om nyligen nedlagda spelprojekt i etablerade spelserier, där stora investeringar redan gjorts och möjlighet finns att ta över så väl projektet som teamet till mycket attraktiva villkor. Vi försöker vara opportunistiska och kreativa för att finna finansieringslösningar som medför att vi kan agera, utan att tumma på vår strategi att endast ta begränsad egen finansiell risk i projekten, men samtidigt ha en ordentlig uppsida vid framgångsrika lanseringar.

Vi har signerat ett avtal som ger oss möjlighet att re-lansera ett historiskt mycket lönsamt spel i en populär spelserie med en stor och lojal spelarbas. Vi utforskar nu de bästa möjligheterna att finansiera projektet och för diskussioner med potentiella samarbetspartners och ser fram emot att snart kunna berätta mer.

Dessutom har vi signerat ett nytt uppdragsavtal med ett större spelbolag till ett kontraktsvärde om 3,2 miljoner kronor och har ambitionen att kunna följa upp med 1-2 större utvecklingsavtal. Vi fortsätter att exekvera vår strategi baserad på externt finansierade spelprojekt med betydande uppsida.

Harald Riegler

VD Jumpgate AB

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 klockan 08:00 CET.

Jumpgate AB Q4 2023
Jumpgate AB Bokslutskommuniké Q4 2023