Jumpgate AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.jumpgategames.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 22 juni i enlighet med tidigare publicerad kallelse.

Årsredovisningen avviker från den tidigare rapporterade bokslutskommunikén. På koncernnivå beror detta på en omklassificering i intäktsredovisningen hos dotterbolaget som justerats efter rapportdatumet. I samband med detta har även andra mindre justeringar gjorts som påverkat resultatet i dotterbolaget med en försämring av resultatet på 36 tkr.

Moderbolaget har gjort en positiv valutajustering, som härrör från anskaffningsvärdet av förvärvet av Tivola Games, om 1 185 tkr i samband med översynen av förvärvsanalysen. Bolaget har även av försiktighetsskäl valt att skriva ner Project Blue Book samt Asteroids med 2 250 tkr respektive 1 500 tkr, då förväntat marknadsföringsstöd uteblivit från rättighetshavarna. Sammantaget medför justeringarna i moderbolagets resultat en negativ påverkan på 2 565 tkr.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@jumpgategames.se 

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 klockan 20:45 CEST.

Jumpgate AB Årsredovisning 2020