I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2019 har Three Gates styrelse beslutat att genomföra en riktad emission om totalt 827 667 aktier till ytterligare tre fordringshavare med betalning genom kvittning av fordringar om totalt 620 750 kr. Kvittningsemissionen är en komplettering till den kvittningsemission som beslutades av extra bolagsstämma den 15 juni 2020 (”extrastämman”). Teckningskursen har fastställts till 0,75 kr per aktie.

Efter nyemissionen (och den på extrastämman beslutade kvittningsemissionen) kommer det totala antalet aktier och röster att uppgå till 37 601 410 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 035 532. Nyemissionen medför en utspädningseffekt på ca 2,2 procent baserat på det totala antalet aktier efter nyemissionen.

Bakgrund och motivering

Som kommunicerats i pressmeddelanden 14 maj och 15 maj har Three Gates AB genomfört en finansiering bestående av riktad emission på ca 5,4 mkr, en kvittning av skulder på ca 8,6 mkr samt ett lån med konverteringsrätt på 5,3 mkr. Då ytterligare fordringsägare förklarat sig villiga att kvitta sina fordringar mot aktier bedömer styrelsen att denna kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att ytterligare stärka bolagets balansräkning och minska skuldsättningen. Priset per aktie på 0,75 kr är baserat på priset i den kvittningsemission som beslutades på extrastämman, och då föreliggande kvittningsemission ligger nära i tid och i praktiken är en utökning av den större kvittningsemissionen bedömer styrelsen att det är rimligt att sätta samma aktiekurs.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020 klockan 18:10 CEST.