Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades tisdagen den 30 juni 2020 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för Bolagets årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag:

Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Till styrelsen omvaldes Martin Ekdal, Don Geyer, Viktor Modigh och Matthew Wilson. Harald Riegler valdes in som ny ledamot. Viktor Modigh omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, enligt följande: (i) årligt arvode om 80 000 kronor till styrelseledamöter utom verkställande direktören, samt (ii) årligt arvode om 150 000 kronor till styrelseordföranden.

Anton Spinnars och Per-Olov Strand från Finnhammars Revisionsbyrå valdes till revisorer med Marcus Jönsson Vallas som revisorssuppleant för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2020. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2021.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med följande förändringar:

Tidigare lydelse:

  • 7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Beslutad ny lydelse:

  • 7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Stämman beslutade att godkänna bolagets förvärv av rättigheterna till Robloxspelet RuneCraft från Martin Ekdal Invest AB. Det antecknades att styrelsens redogörelse och fairness opinion framlagts på stämman.

Samtliga beslut fattades enhälligt. 

För ytterligare information 

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

 

Om bolaget  Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 klockan 16:45 CEST.