Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021.

Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 juni 2021, dels till bolaget anmält sin avsikt att delta på stämman genom att avge sin poströst enligt anvisning under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast, 21 juni 2021 under adress Jumpgate AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby med angivande av ”årsstämma 2021” eller via e-post till info@jumpgategames.se.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.jumpgategames.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 juni 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.  Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 16 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.jumpgategames.se. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Jumpgate AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby med angivande av ”årsstämma 2021” eller via e-post till info@jumpgategames.se. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs poströstningen) i dess helhet ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Eventuella frågor om årsstämman eller poströstningsformuläret hänvisas till bolaget på

info@jumpgategames.se

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av minst en justeringsman.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 13. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2022.
 14. Beslut om incitamentprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner
 15. Beslut om incitamentprogram för styrelseledamöter
 16. Beslut om emission av aktier
 17. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Förslag till beslut

 Beslut om val av stämmoordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter samt revisor, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter och revisor (punkt 1, 3, 10, 11, och 12).

Jumpgate AB:s valberedning inför 2021 års årsstämma, bestående av Christoffer Lööw (ordförande), Viktor Modigh och Lars Østerås, föreslår följande:

 • Val av Viktor Modigh till ordförande vid årsstämman. (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar).
 • Val av Christoffer Lööw till justeringsman vid årsstämman (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar).
 • Val av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Val av revisor och revisorssuppleant.
 • Omval av styrelseledamöterna Martin Ekdal, Don Geyer, Viktor Modigh, Harald Riegler och Matthew Wilson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Marcus Jacobs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Omval av Viktor Modigh till styrelseordförande.
 • Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden enligt följande: (i) årligt arvode om 80 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 150 000 kronor till styrelseordföranden. Inget arvode för eventuellt kommittéarbete utgår. Det ska noteras att Viktor Modigh inte deltog i beslutet om förslag till arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
 • Omval av den auktoriserade revisorn Per-Olov Strand som revisor, samt Marcus Jönsson Vallas som revisorssuppleant för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2021. Den föreslagna revisorn och revisorssuppleanten arbetar på det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2021 (punkt 13)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar tre av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2021 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2022, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

 Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021:1 baserat på personaloptioner för medarbetare i bolaget – Punkt 14

Styrelsen för Jumpgate AB (”Jumpgate” eller ”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram för VD och andra Nyckelpersoner inom Jumpgate (”LTI 2021:1”) i enlighet med punkterna 14 (a) – (c) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet. Programmet ska omfatta maximalt 7 anställda i Jumpgate.

Punkt 14 (a) – Antagande av LTI 2021:1

LTI 2021:1 består av en serie personaloptioner som tilldelas vederlagsfritt till anställda i Jumpgate. Efter tre år (3) kan personaloptionerna lösas in mot aktier under en tvåmånadersperiod till en förutbestämd lösenkurs.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att emittera 1,771,864 teckningsoptioner under Serie 1 för att säkra leverans av aktier under LTI 2021:1. Rätten att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget eller ett av Bolaget helägt dotterbolag, vilket ska hålla teckningsoptionerna för att säkerställa leverans av aktier när personaloptionerna utnyttjas. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie.

Serie 1 – Villkor för personaloptioner under LTI 2021:1 (med teckningsoptioner som säkringsåtgärd)

Varje personaloption ger den anställde rätten att köpa en aktie i Bolaget enligt nedan villkor.

 • Personaloptionerna under Serie 1 ska tilldelas vederlagsfritt.
 • Personaloptionerna under Serie 1 berättigar till köp av en aktie i Bolaget till en lösenkurs motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under en period från 23 juni 2021 till och med 7 juli 2021. Lösenkursen kan ej vara lägre en aktiens kvotvärde om SEK 0.027. Dag utan handel ska ej inkluderas I beräkningen;
 • 1/3 av de allokerade personaloptionerna under Serie 1 ska tjänas in efter 12 månader (år 2022) räknat från tilldelningsdagen, ytterligare 1/3 av de allokerade personaloptionerna ska tjänas in efter 12 månader därefter (år 2023) och ytterligare 1/3 av de allokerade personaloptionerna under Serie 1 ska tjänas in efter 12 månader därefter (år 2024). Intjäning är avhängigt att den anställde är fortsatt anställt hos Bolaget eller dess dotterbolag. Om den anställdes anställning upphör på grund av avtalsbrott ska alla personaloptioner förfalla och ej vara tillgängliga för inlösen. Om anställningen upphör av andra anledningar kan intjänade personaloptioner lösas in vid inlösen enligt ovan. Styrelsen äger rätt att göra diskretionär bedömning vid individuella fall. Slutgiltiga villkor för personaloptionerna kommer färdigställas av styrelsen och regleras i ett separat personaloptions avtal.
 • De intjänade personaloptionerna under Serie 1 berättigar den anställde att köpa aktier under en period som sträcker sig från 9 september 2024 till och med den 11 november 2024.

Omräkning till följd av aktiesplit, konsolidering eller nyemission

Lösenkursen, fastställt enligt ovan, ska avrundas till närmaste 0,10 SEK varigenom 0,05 SEK ska avrundas uppåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning för ska beräknas om vid split, konsolidering, nyemission etc. i enlighet med sedvanliga omberäkningsvillkor. Om teckningsoptionerna utnyttjas helt kommer Bolagets aktiekapital att öka med 47,840 SEK.

Allokering av och disponering av personaloptioner

Anställda (maximalt 7 personer) är indelade i tre kategorier beroende på befattning och ansvar:

 1. Grupp1: Verkställande Direktör kan tilldelas maximalt 442,966 personaloptioner;
 2. Grupp 2: Ledningsgruppen, maximalt 4 personer, kan tilldelas totalt maximalt 1,063,119 personaloptioner eller maximalt 265,780 personaloptioner per deltagare;
 • Grupp 3: Nyckelanställda, maximalt 2 personer, kan tilldelas totalt maximalt 265,780 personaloptioner eller maximalt 132,890 personaloptioner per deltagare.

Kostnader

LTI 2021 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Personaloptionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över löptiden. Kostnaden för LTI 2021:1 bedöms uppgå̊ till cirka 1.1 miljoner kronor beräknat i enlighet med IFRS 2, på grundval av följande antaganden: (i) att samtliga Personaloptioner utnyttjas, (ii) ett pris på bolagets aktie om 2.2 kronor 2024 och ii) sociala kostnader om 31.42% för svenska deltagare.

Utspädning

Vid maximal utnyttjande kommer 1,771,864 personaloptioner att tilldelas enligt LTI 2021:1, vilket medför en utspädning om cirka 1.4 procent av antalet utestående aktier i bolaget.

Påverkan på nyckeltal

Den årliga kostnaden för LTI 2021, mot bakgrund av ovan antaganden, motsvarar cirka 2 procent av Jumpgate’s totala personalkostnader under 2020, inklusive sociala avgifter.

Utarbetning av förslaget

LTI 2021:1 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Färdigställande och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmre utformningen och hanteringen av villkoren för LTI 2021:1 inom ramen för ovan nämnda villkor. Vidare föreslås att styrelsen, eller en person som utses av styrelsen, har rätt att genomföra sådana mindre justeringar i beslutet som kan krävas för registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen ska även ha rätt att genomföra sådana mindre justeringar av incitamentsprogrammet på grund av tillämpliga utländska regler och lagar.

Punkt 14 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 1,771,864 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2021:1 enligt villkoren för programmet. Aktiekapitalet kan öka med högst 47,840 kronor.

 

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget eller ett av Bolaget helägt dotterbolag. Vidareöverlåtelse av 1,771,864 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2021:1 eller annars till tredje part för att leverera aktier eller kontant vederlag till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2021:1.
 1. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2021:1. 
 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissions beslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 9 september 2024 till och med den 11 november 2024.
 4. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.

 

 1. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

 

Punkt 14 (c) – Förslag avseende överlåtelse av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Jumpgate AB ska ha rätt att överlåta aktier som tecknats baserat på de teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 14 (b) ovan, eller andra aktier om så bedöms lämpligt, till deltagarna i LTI 2021:1 och i enlighet med dess villkor.

Annan information

För giltigt beslut i enlighet med förslagen i punkt 14 krävs bifall av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Ägarnas förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021:2 baserat på personaloptioner för styrelsemedlemmar – Punkt 15

En av Jumpgate ABs (”Jumpgate” eller ”Bolaget”) ägare, Minotaurus Energi AS (”Förslagsställaren”) föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram (”LTI 2021:2”) till medlemmar i Bolagets styrelse i enlighet med punkterna 15 (a) – (c) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos styrelsen. Förslagsställaren anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet. Programmet ska omfatta maximalt 4 styrelsemedlemmar i Jumpgate.

Punkt 15 (a) – Antagande av LTI 2021:2

LTI 2021:2 består av en serie personaloptioner som tilldelas vederlagsfritt till styrelsemedlemmar i Jumpgate. Efter tre år (3) kan personaloptionerna lösas in mot aktier under en tvåmånadersperiod.

Förslagsställaren föreslår att årsstämman beslutar om att emittera 767,919 teckningsoptioner under Serie 2 för att säkra leverans av aktier under LTI 2021:2. Rätten att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget eller ett av Bolaget helägt dotterbolag, vilket ska hålla teckningsoptionerna för att säkerställa leverans av aktier när personaloptionerna utnyttjas. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie.

Serie 2 – Villkor för personaloptioner under LTI 2021:2 (med teckningsoptioner som säkringsåtgärd)

Varje personaloption ger styrelsemedlemmen rätt att köpa en aktie i Bolaget enligt nedan villkor.

 • Personaloptionerna under Serie 2 ska tilldelas vederlagsfritt.
 • Personaloptionerna under Serie 2 berättigar till köp av en aktie i Bolaget till en lösenkurs motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under en period från 23 juni 2021 till och med 7 juli 2021. Lösenkursen kan ej vara lägre en aktiens kvotvärde om SEK 0.027. Dag utan handel ska ej inkluderas i beräkningen;
 • Intjäning är avhängigt att styrelsemedlemmen har fortsatt uppdrag i Bolagets styrelse. Om styrelsemedlemmens uppdrag upphör på grund av avtalsbrott ska alla personaloptioner förfalla och ej vara tillgängliga för inlösen. Om uppdraget upphör av andra anledningar kan intjänade personaloptioner lösas in vid inlösen. Styrelsen äger rätt att göra diskretionär bedömning vid individuella fall. Slutgiltiga villkor för personaloptionerna kommer färdigställas av styrelsen och regleras i ett separat personaloptions avtal.
 • De intjänade personaloptionerna under Serie 2 berättigar styrelsemedlemmarna att köpa aktier till lösenpris under en period som sträcker sig från 9 september 2024 till och med den 11 november 2024.

Omräkning till följd av aktiesplit, konsolidering eller nyemission

Lösenpriset, fastställt enligt ovan, ska avrundas till närmaste 0.10 SEK varigenom 0.05 SEK ska avrundas uppåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning för ska beräknas om vid split, konsolidering, nyemission etc. i enlighet med sedvanliga omberäkningsvillkor. Om teckningsoptionerna utnyttjas helt kommer Bolagets aktiekapital att öka med 20,734 SEK.

Allokering av och disponering av personaloptioner

Styrelsemedlemmar (maximalt 4 personer) är indelade i två kategorier beroende på befattning och ansvar:

 1. Grupp1: Styrelseordförande kan tilldelas maximalt 307 168 personaloptioner;
 2. Grupp 2: Övriga styrelsemedlemmar, maximalt 3 personer, kan tilldelas totalt maximalt 460,752 personaloptioner eller maximalt 153,584 personaloptioner per deltagare;

Kostnader

LTI 2021 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Personaloptionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över löptiden. Kostnaden för LTI 2021:2 bedöms uppgå till cirka 0.6 miljoner kronor beräknat i enlighet med IFRS 2, på grundval av följande antaganden: (i) att samtliga Personaloptioner utnyttjas, (ii) ett pris på bolagets aktie om 2.2 kronor 2024 och ii) genomsnittlga socialakostnader om 22.3%.

Utspädning

Vid maximal utnyttjande kommer 767,919 personaloptioner att tilldelas enligt LTI 2021:2, vilket medför en utspädning om cirka 0.6 procent av antalet utestående aktier i bolaget.

Påverkan på nyckeltal

Den årliga kostnaden för LTI 2021, mot bakgrund av ovan antaganden, motsvarar cirka 1 procent av Jumpgate’s totala personalkostnader under 2020, inklusive sociala avgifter.

Utarbetning av förslaget

LTI 2021:2 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Färdigställande och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmre utformningen och hanteringen av villkoren för LTI 2021:2 inom ramen för ovan nämnda villkor. Vidare föreslås att styrelsen, eller en person som utses av styrelsen, har rätt att genomföra sådana mindre justeringar i beslutet som kan krävas för registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen ska även ha rätt att genomföra sådana mindre justeringar av incitamentsprogrammet på grund av tillämpliga utländska regler och lagar.

Punkt 15 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Förslagsställaren föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 767,919 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2021:2 enligt villkoren för programmet. Aktiekapitalet kan öka med högst 20,734 kronor.

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget eller ett av Bolaget helägt dotterbolag. Vidareöverlåtelse av 767,919 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2021 eller annars till tredje part för att leverera aktier eller kontant vederlag till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2021:2.
 1. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2021:2. 
 2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 9 september 2024 till och med den 11 november 2024.
 5. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 6. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
 7. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

 Punkt 15 (c) – Förslag avseende överlåtelse av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Jumpgate AB ska ha rätt att överlåta aktier som tecknats baserat på de teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 15 (b) ovan, eller andra aktier om så bedöms lämpligt, till deltagarna i LTI 2021:2 och i enlighet med dess villkor.

Annan information

För giltigt beslut i enlighet med förslagen i punkt 15 krävs bifall av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om emission av aktier (punkt 16)

Aktieägaren Minotaurus Energi AS har meddelat att det föreslår att årsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 51 137,91 kronor genom nyemission av högst 1 856 875 aktier.

Rätt att teckna aktierna ska tillkomma fordringshavare och långivare, däribland Martin Ekdal avseende 35 000 aktier, Don Geyer avseende 65 000 aktier, Marcus Jacobs avseende 1 334 375 aktier, Håkan Mattsson avseende 65 000 aktier, Harald Riegler avseende 35 000 aktier, Tiveden AS avseende 287 500 aktier och Matthew Wilson avseende 35 000 aktier.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie om 0,80 kronor. Teckningskursen har fastställts med ca 10 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 10 handelsdagarna t o m 17 maj. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

De nya aktierna ska tecknas och betalas senast den 29 juni 2021. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder, däribland styrelsearvode och lön till eget kapital. Överteckning kan inte ske. Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

 Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

 Årsredovisningshandling, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, senast den 1 juni 2021 och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.jumpgategames.se och framläggas på stämman.

 Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med punkt 14 – 16 i förslaget till dagordning krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Jumpgate AB har på dagen för denna kallelse totalt 105 216 204 aktier med en röst vardera.

 Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

Visby i maj 2021
Styrelsen