Jumpgate AB (”Bolaget”) förvärvar minoritetsposten omfattande ca 34,3 % av dotterbolaget Tivola Games GmbH, som därefter kommer att ägas till 100 % av Bolaget. Aktierna förvärvas genom en köpeskilling på 0,75 MEUR kontant. Förutsatt att Tivola Games når en nettoomsättning på 1,4-2,7 MEUR under 2021 utgår en tilläggsköpeskilling på 0,046-0,65 MEUR. I anslutning till förvärvet genomförs en finansiering på totalt ca 16,5 mkr. Ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal signerades 19 maj 2021 och affären förväntas slutföras i samband med betalning av köpeskillingen inom kort.

Som ett led i Bolagets tillväxtplan förvärvar Jumpgate resterande ca 34,3 % av aktierna i den tyska spelstudion Tivola Games från Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH.

Jumpgates VD Don Geyer kommenterar: ”Vår ambition har sedan den första Tivolaaffären varit att äga hela bolaget, så det är väldigt glädjande att vi har kunnat nå det målet redan nu när Tivola har så många nära förestående lanseringar. Vi ser på Tivola som en mycket viktig och värdefull del av vår tillväxtstrategi, med över 15 miljoner organiska nedladdningar årligen.”

 Motiv till transaktionen

Genom förvärvet av den resterande minoritetsposten i Tivola ökas Bolagets exponering mot Tivolas nuvarande spelportfölj och uppsidan från de kommande lanseringarna. Dessutom får Jumpgate kontroll över kassaflödet från Tivola och genom att minoritetsintresset försvinner förenklas arbete mellan spelstudiorna i gruppen och det blir enklare att inkludera nyckelpersoner i Tivola i incitamentprogram på gruppnivå. Jumpgates andel av vinsten i Tivola ökas och det egna kapitalet stärks.

 Nytt spel baserat på ett attraktivt varumärke för lansering i Q4 2021

Utöver gameXcites huvudprojekt Asterix & Friends som snart kommer att relanseras med nytt spelinnehåll och nya efterfrågade funktioner, har gameXcite sedan tidigare säkrat rättigheterna till ytterligare ett Asterixbaserat spel som planeras för lansering under 2022.

Till dessa väntas Bolaget inom kort säkra rättigheterna till ett tredje spel baserat på ett starkt varumärke. Spelet är av typen idle games. Denna spel-genre ökar i popularitet och lönsamhet. Spelet kommer att utvecklas av en tredjepartsstudio baserat på ett existerande idle-spel från samma utvecklare, vilket möjliggör lansering redan under Q4 2021. Spelet kommer att förläggas och opereras av Jumpgates portföljbolag gameXcite, som också kommer att äga rättigheterna till spelet.

Riktad emission: ca 16,5 mkr

Jumpgates styrelse har beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission om 20 625 000 aktier till en mindre grupp investerare. Teckningskursen har fastställts till 0,80 kr per aktie. Emissionen görs med stöd i bemyndigande.

Nyemissionen har tecknats av utvalda investerare, däribland aktieägarna Minotaurus Energi AS, Christopher Koeppler (fd VD Tivola Games), Mats Karlöf och Lennart Ekerholm. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 16,5 mkr före transaktionskostnader. Priset per aktie är 0,80 kr vilket är ca 10 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 10 handelsdagarna t o m 17 maj.

Eftersom ca 1,5 mkr av emissionen har tecknats av tillkommande och nuvarande styrelseledamöter i Bolaget förutsätter denna del av emissionen godkännande på bolagsstämma och att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Denna del av emissionen kommer att finnas med i kallelse till årsstämma under kommande vecka.

Bakgrund och motivering

Emissionen är nödvändig för att möjliggöra förvärvet av minoritetsposten i Tivola Games och tillföra medel till licens- och utvecklingskostnader för det kommande Asterixspelet, det nye idle-spelet samt tillförsel av rörelsekapital. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggöra förvärvet av minoritetsposten i Tivola Games, anskaffning av rörelsekapital, samt att få in strategiskt värdefulla nya ägare i bolaget.

Utspädning

Den riktade kontantemissionen medför en utspädningseffekt på ca 16,4 procent baserat på det totala antalet aktier efter nyemissionen. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier och röster att uppgå till 125 841 204 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 465 637,78 kr.

 För ytterligare information

Don Geyer VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@jumpgategames.se

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 klockan 08.46 CEST.