Vid extra bolagsstämma i Jumpgate AB (publ) (”Bolaget”) den 17 december 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag. Kallelsen till extra bolagsstämman finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.jumpgategames.se. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Beslut om emission av aktier
Stämman beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst 77 170,37 kronor genom nyemission av högst 2 802 143 aktier. Rätt att teckna aktierna tillkommer Jari Pulkkinen, Urtiven AS, Minotaurus Energi AS, Marcus Jacobs och Tiveden AS. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie om 0,70 kronor. Teckningskursen har fastställts med 10 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 10 handelsdagarna t o m 16 november 2021. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. De nya aktierna ska tecknas inom fem bankdagar från stämmans beslut. Betalning ska ske genom kvittning samtidigt med teckning. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta skulder mot aktier i bolaget och stärka bolagets balansräkning. Överteckning kan inte ske.

För ytterligare information
Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2021 klockan 16.45 CET.