Idag, den 10 maj 2023, hölls extra bolagsstämma i Jumpgate AB (Bolaget). Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade om ändring av gränserna för aktiekapital och antalet aktier i Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Detta innebär att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från tidigare lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 9 864 123 kronor och högst 39 456 492 kronor. Genom beslutet ändras gränserna för antalet aktier i bolagsordningen från tidigare lägst 54 400 000 och högst 217 600 000 till lägst 358 177 430 och högst 1 432 709 720.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 5 april 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 5 april 2023 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för företrädesemissionen att varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 16 maj 2023, berättigar till två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Genom företrädesemissionen kommer högst 286 541 944 nya aktier att ges ut, vilket innebär en aktiekapitalsökning om högst cirka 7 891 299,140 kronor.

Teckningskursen är 0,22 kronor per aktie. Bolaget beräknas genom företrädesemissionen erhålla en emissionslikvid om cirka 63 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden löper under perioden 19 maj 2023 – 2 juni 2023. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras den 16 maj 2023, och som kommer att hållas tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats, www.jumpgategames.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva tillgångar.

För ytterligare information

Harald Riegler, VD
Tel: +46 705 – 54 73 33

E-post: harald@jumpgategames.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023, kl. 14.00 CEST.

Om Jumpgate AB

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se.