Jumpgate AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.jumpgategames.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 21 juni i enlighet med tidigare publicerad kallelse. Revisionsberättelsen innehåller följande anmärkning:

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande för sen betalning av skatt och sociala avgifter

Vid flera tillfällen under året har avdragen skatt och sociala avgifter betalats för sent. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4§ aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Bolagets kommentar

Sedan tre månader tillbaka har Jumpgate anlitat en erfaren ekonomichef med bakgrund från finans- och spelbranschen på konsultbasis för att stärka koncernens ekonomifunktion. I uppdraget ingår översyn av  bland annat betalningsrutiner, vilka enligt styrelsens och ledningens bedömning nu fungerar tillfredsställande.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se 

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Jumpgate AB Årsredovisning 2021