• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 16 400 TSEK (6 882 TSEK).

 

  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -7 676 TSEK (-4 881 TSEK).

 

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 903 TSEK (-6 160 TSEK).

 

  • Resultatet per aktie uppgick till -0,023 SEK (-0,043 SEK) under perioden.

 

  • Den 31 januari meddelades att ett ändringsavtal ingåtts med säljaren av Nukklear avseende det ursprungliga förvärvsavtalet. Betalningsdatumet för den sista kontantdelen av köpeskillingen (1 miljon EUR) senarelades från senast 31 januari 2024 till senast 31 maj 2024. Säljarens rätt till tilläggsköpeskilling med betalning i aktier till ett värde av totalt 1 miljon EUR annullerades. Vidare upphävdes säljarens skyldighet att kvarstå som VD i Nukklear och tidsperioden för vissa konkurrensbestämmelser i förvärvsavtalet förkortades. Säljaren ska även erhålla en bonus för nya utvecklingskontrakt med tredje parter till ett kontraktsvärde överstigande 1,25 miljoner EUR som denne tar in i Nukklear.

 

  • Den 22 februari meddelades att Tableflip Entertainment ingått ett uppdragsavtal med ett större spelbolag till ett värde om ca 3,2 miljoner kr. Avtalet avser en remaster av ett klassiskt spel som kommer att relanseras för PC och konsol.

 

  • Efter perioden den 17 april meddelades att ett projektfinansieringsavtal ingåtts med MGV Financing AB på totalt 14 miljoner kr för ett ännu icke namngivet spelprojekt, som kommer att förläggas av THQ Nordic.

 

  • Efter perioden den 19 april meddelades att Tivola Games Cat Rescue Story vunnit Deutscher Computerspielepreis 2024 i kategorin bästa mobilspel med en prissumma på 40 tusen EUR.

 

  • Efter perioden den 3 maj meddelades att Tivola Games avyttrar mobilspelsportföljen för ca 8,2 miljoner kr.

 

  • Efter perioden den 9 maj meddelades att Jumpgate genomför en företrädesemission av aktier om cirka 28,6 miljoner kr som fullt ut omfattas av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden, samt föreslår en riktad kvittningsemission om cirka 7,2 miljoner kr.

 

Med ”Bolaget” eller ”Jumpgate” avses Jumpgate AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

  

Kommentar till delårsrapporten

 

Besparingsåtgärder ger effekt

Efter ett mörkt 2023, med inställda projekt, nedstängda spelstudios och signeringsstopp för nya spelprojekt hos många ledande marknadsaktörer, så ser vi nu äntligen positiva tecken på att det är på väg att vända. Vi har haft ett stort fokus på kostnadskontroll och besparingar, vilket givit en tydlig effekt i första kvartalet, där kostnaderna minskat med över 40 % jämfört med tidigare kvartal (från 40,6 mkr till 23,9 mkr) eller över 21 % justerat för nedskrivningar (från 30,4 mkr till 23,9 mkr). De minskade kostnaderna bidrog till ett förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående kvartal från -15,9 mkr till -7,7 mkr.

Omförhandlat förvärvsavtal, strategisk avyttring och nyemission stärker balansräkningen

Vid sidan av kostnadsbesparingar har även minskad skuldsättning och stärkt balansräkning varit ett fokusområde för bolaget, och viktiga åtgärder har genomförts under och efter första kvartalet 2024. I början av året omförhandlade vi förvärvsavtalet gällande nyckelförvärvet 2023 av spelstudion Nukklear, där vi lyckades förhandla bort ca 11,2 mkr, som skulle ha betalats ut i aktier till bolagets tidigare ägare. Vi har även sålt free-to-play mobilspelsportföljen i Tivola för 8,2 mkr, som ett led i den strategiska omdaningen av bolaget till ett fokus på premiumspel för PC och konsol. Den största delen av köpeskillingen går till att betala ner räntebärande skulder.

Vi har även beslutat om att genomföra en företrädesemission på ca 28,6 mkr, som är 100 % säkerställd genom teckningsåtaganden, teckningsintentioner och garantiförbindelser, där en betydande del av likviden går till betalning av skulder. Med dessa åtgärder kommer vi att komma ur det andra kvartalet med en kraftigt reducerad skuldsättning och därmed minskad finansiell risk i bolaget och betydligt lägre kapitalkostnader.

Det är tråkigt att behöva genomföra en kraftigt rabatterad företrädesemission, men vi är ödmjuka och tacksamma över stödet från ett antal befintliga större ägare, som åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i transaktionen och i flera fall även bidrar som garanter med sikte på att öka sitt ägande i bolaget. Dessutom får vi in nya bra ägare, som kan stärka oss och bidra till att utveckla bolaget vidare.

Affärsutveckling och lönsamhet i fokus

Med minskade kostnader och stärkt balansräkning under första halvåret skapar vi förutsättningar för att nå lönsamhet i verksamheten och positionera oss för den kommande vändningen i spelbranschen. Detta förutsätter dock fler externt finansierade spelprojekt under året. Spelmarknaden är fortsatt utmanande, men börjar nu att öppnas upp efter ett mycket tufft år.

Det var därför glädjande att för några veckor sedan kunna följa upp ett mindre uppdragsavtal i kvartalet till ett totalt värde om ca 3,2 mkr, med ett större projektfinansieringsavtal med ett totalt värde på ca 14 mkr, som betalas ut vid milstolpar under kontraktsperioden som startar i andra kvartalet 2024 och fortsätter i ca 12 månader. Vi har även uppsida från intäkterna i spelet vid en framgångsrik lansering. Finansieringen avser en remaster av ett klassiskt, ännu inte utannonserat spel, som kommer att förläggas av THQ Nordic.

Ett annat viktigt projekt för oss är vårt egenutvecklade IP Battle Castles, där projektet utvecklas på ett spännande sätt, parallellt med att vi för lovande dialoger om extern finansiering av spelet. Vi har nu ambitionen att komma i mål med ytterligare två betydande avtal under våren och sommaren för att kunna nå lönsamhet på månadsbasis under slutet av året. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för att kunna leverera ett riktigt bra 2025, med extra draghjälp från vårt viktiga Star Trek-spel Galactic Journey, där vi har en betydande uppsida och flera ytterligare spellanseringar, som vi ser fram emot att kunna berätta mer om under de kommande månaderna.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra ägare kan och vill utnyttja sina teckningsrätter i den kommande emissionen och fortsätter följa oss. Dessutom ser vi fram emot att kunna välkomna nya ägare till bolaget. Vi fortsätter att exekvera vår strategi baserad på externt finansierade spelprojekt med betydande uppsida.

 

Harald Riegler

VD, Jumpgate AB  

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2024 klockan 11:00 CEST.

Jumpgate AB Delårsrapport Q1 2024

Jumpgate AB Interim Report Presentation Q1 2024