• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 6 882 TSEK (4 999 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -4 881 TSEK (-6 067 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 160 TSEK (-6 101 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,043 SEK (-0,043 SEK) under perioden.
  • Den 14 februari meddelades att Jumpgate ingått ett förlagsavtal med den tyska förläggaren Daedalic Entertainment för ett nytt större strategi-/överlevnadsspel för PC (senare meddelades att spelet har projektnamnet Galactic Journeys). Budgeten för spelet uppgår till ca 26,7 MSEK (2,4 MEUR) varav hälften kommer ifrån Daedalic och hälften från det tyska bidragsprogrammet för spelutveckling. Utvecklingsbudgeten betalas ut vid uppnådda milstolpar i projektet fram till lansering. Spelintäkterna kommer att fördelas mellan parterna i enlighet med en fördelningsnyckel, som ger Jumpgate en betydande uppsida. Avtalet förutsätter slutligt godkännande av det tyska spelutvecklingsbidraget samt licensavtal med ett starkt varumärke.
  • Den 28 mars lanserade Tivola Games Cat Rescue Story för iOS och Android.
  • Efter perioden den 3 april meddelades att gameXcite erhållit 100 000 euro i finansiering från det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (”BMVI”) för prototypen för Galactic Journeys. Totalt har gameXcite ansökt om stöd på 1,3 miljoner euro från BMVI för spelprojektet.
  • Efter perioden den 5 april meddelades att Jumpgate förvärvar det tyska spelbolaget Nukklear GmbH för totalt 6,5 miljoner euro.
  • Efter perioden den 5 april meddelades att Jumpgate beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 63 miljoner kronor med en övertilldelningsoption om upp till cirka 9,5 miljoner kronor.

 

Med ”Bolaget” eller ”Jumpgate” avses Jumpgate AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 Kommentar till delårsrapporten

Kraftig tillväxt i första kvartalet

Det blev en fin start på året med stark försäljning och en ökad nettoomsättning med ca 37 % i första kvartalet jämfört med föregående år. Även rörelseresultatet förbättrades med ca 20 % i första kvartalet jämfört med föregående år. Periodens resultat är i linje med föregående år och belastas av kostnader av engångskaraktär relaterade till kommande transaktioner gällande Nukklear GmbH och Funatics GmbH samt ökade räntekostnader.

Framgångsrik lansering av Cat Rescue Story

Kvartalets stora händelse gällande spelutvecklingen var lanseringen av Cat Rescue Story den 28 mars.  Lanseringen har gått bra. Spelet är nu ett av de tre som säljer bäst i Tivolas mobilspelsportfölj och trenden för intjäningen pekar uppåt. Teamet förbereder en betydande uppdatering av spelet som kommer att rullas ut under sommaren, samtidigt som mindre uppdateringar görs löpande.

Animal Clinic (My Animal Hospital för konsol) blir nästa lansering under året. Projektet utvecklas väl och spelet lanseras på Nintendo Switch, PlayStation och Xbox. Spelet kommer att förläggas av NACON. Senare under hösten följer Asterix & Obelix Heroes för konsol och konsolversionen av Wildshade.

Under kvartalet har vi även kunnat meddela att vi via gameXcite ingått ett förlagsavtal med Daedelic Entertainment för Galactic Journeys. Spelet utvecklas av gameXcite med stöd av Funatics och kommer att förläggas av Daedalic. Budgeten för spelet är på ca 27 MSEK (2,4 MEUR) som betalas ut vid uppnådda milstolpar under utvecklingen. Halva budgeten täcks av Daedalic och vi har sökt om bidrag för den resterande delen av budgeten från det tyska bidragsprogrammet. Prototypdelen av bidraget är godkänt och vi väntar besked om den resterande delen inom kort. Vi är även nära att ingå ett intentionsavtal med rättighetshavaren till ett mycket starkt varumärke som passar utmärkt med tematiken i Galactic Journeys.

Affärsutvecklingen utvecklas bra och vi arbetar på att addera ytterligare partnerfinansierade spel som liksom Galactic Journeys baseras på extern finansiering av spelutvecklingen, samtidigt som vi har en betydande uppsida från framgångsrika lanseringar.

Strategiskt förvärv av Nukklear GmbH tillför nyckelkompetens, starkt kassaflöde och kapacitet för större spelprojekt

I tidigare rapporter har vi flaggat för att vi haft som målsättning att förvärva ett lönsamt bolag med starkt kassaflöde och ett högkvalitativt och erfaret utvecklingsteam, som tillför nyckelkompetens och kapacitet för större spelprojekt. Med förvärvet av Nukklear tar vi in ett nytt bolag i gruppen som i högsta grad motsvarar de förväntningarna. Tillsammans med det tidigare annonserade förvärvet av Funatics får vi en stark plattform att bygga vidare på, vilket även innebär att vi får betydligt förbättrade möjligheter att så väl få in som exekvera större spelprojekt. Med det stabila och omfattande kassaflödet från Nukklear som tillförs gruppen skalar vi upp rejält och får en betydligt starkare position även finansiellt.

Det är också glädjande att vi fått så bra investerare med stark förankring i spelbranschen med oss i finansieringen av Nukklear-förvärvet och även starkt stöd från större nuvarande ägare. I företrädesemissionen kommer alla nuvarande ägare ha rätt att försvara sin andel och vi hoppas på att så många som möjligt av er ägare kommer att kunna och vilja hjälpa oss genom att delta i finansieringen.

Vår vision är att skapa en grupp av förstklassiga spelutvecklare, med kapacitet att leverera större spel för främst PC och konsol i samarbete med ledande förläggare. Med Nukklear och Funatics har vi tagit ett stort steg mot att förverkliga visionen.

Harald Riegler

VD Jumpgate AB

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 klockan 08:00 CEST.

Jumpgate AB Delårsrapport Q1 2023